Aktualny kurs akcji:

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2015 roku.

Uchwała  Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana/ Pana Stanisława Cymbor.
Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała  Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
  a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
  b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
  c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
  d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  f. Propozycji zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2014 rok.
  b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
  c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
  8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.
  b. Podziału zysku netto za 2014 rok.
  c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.
  d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
  e. Ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3a/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 11 025 546
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała  Nr 3b/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3c/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Kozioł.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 079 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 079 713
w tym głosów:
za: 11 079 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/7/2015  z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok.

§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok na które składa się:

 1. a) Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309 365 tysięcy złotych.
  b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 377 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 24 639 tysięcy złotych.
  c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 7 571 tysięcy złotych.
  d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 7 605 tysięcy złotych.
  e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/9/2015 z dnia 05-05.-2015 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1
Zysk netto za 2014 rok w wysokości 24 638 495,67złotych przeznaczyć na :

 1. 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,10 zł (trzy złote dziesięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 115 111,80 złotych
  • dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2015 roku.
  • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 roku.
  2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto  w łącznej kwocie:        492 769,92 zł
  3. Różnica w kwocie 14 969 386,05 złotych  zostanie pokryta z kapitału zapasowego

§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 078 541
przeciw: 0
wstrzymujących się: 201 172

Uchwała  Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka  za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/8/2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2014 rok.

§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok na które składa się:

 1. a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 332 857 tysięcy złotych.
  b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 166 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 41 197 tysięcy złotych.
  c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę  10 358 tysięcy złotych.
  d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9 788 tysięcy złotych.
  e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 036 547
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,6%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 503 215
w tym głosów:
za: 10 503 215
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7b/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7c/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 738 046
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 071 378
w tym głosów:
za: 9 071 378
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7e/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 738 046
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 071 378
w tym głosów:
za: 9 071 378
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7f/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 246 380
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 113 048
w tym głosów:
za: 12 113 048
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7g/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  w Lubzinie postanawia:

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7h/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7i/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater-Kowalskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 279 713
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 05 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna.

Zgodnie z pkt 9 lit. e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia uchwalić:

§ 1

 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej usta się w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
  2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa
  w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń i bez względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.
  3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń
  z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
  4. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania stałych indywidualnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznaje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  w czwartym kwartale ubiegłego roku.
  5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 4 jest wypłacane z dołu do piątego  dnia każdego  następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
  6. Wykonanie zleconych dodatkowych czynności nadzorczych Członków Rady Nadzorczej ocenia Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach.
  7. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych
  z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz 4.
  8. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oblicza i pobiera składki wynikające z wyżej wymienionej Ustawy z wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 oraz 4.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 279 713
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 279 713
w tym głosów:
za: 12 078 541
przeciw: 0
wstrzymujących się: 201 172