Aktualny kurs akcji:

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Uchwała  Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.
Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała  Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.
 4. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.
 5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2015 rok.
 2. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 2. Podziału zysku netto za 2015 rok.
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.
 4. d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.

10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3a/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 8 346 300
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała  Nr 3b/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Piękoś.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3c/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 337 965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 137 965
w tym głosów:
za: 5 137 965
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/11/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok.

§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 306 286 tysięcy złotych.
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 58 651 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 58 216 tysięcy złotych.
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 436 tysięcy złotych.
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 19 043 tysięcy złotych.
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/13/2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2015 rok w wysokości 58 216 020,39 złotych przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł ( trzy złote piętnaście groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 złotych

 •  dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku.
 •  wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto  w łącznej kwocie:  1 164 320,40 zł
3. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie  8 481 006,29 złotych
Pozostałą kwotę zysku w wysokości 8 824 693,00 złotych  przekazać na kapitał zapasowy

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka  za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr III/12/2016 z dnia 13-05-2016 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2015 rok.

§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2015 rok na które składa się:

 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 323 271 tysięcy złotych.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 38 080 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 48 549 tysięcy złotych.
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 497 tysięcy złotych.
 4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 666 tysięcy złotych.
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji wyjaśniających.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 8 346 300
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała Nr 7b/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 7c/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463
w tym głosów:
za: 6 914 463
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7e/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 581 131
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 914 463
w tym głosów:
za: 6 914 463
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7f/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 089 465
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,1%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 956 133
w tym głosów:
za: 9 956 133
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7g/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7h/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 122 798
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,4%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 122 798
w tym głosów:
za: 10 122 798
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0