Aktualny kurs akcji:

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 17 marca 2008 roku.

Uchwała  Nr 1/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

 

Uchwała  Nr 2/2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

 

§ 1

1.        Otwarcie obrad.

2.        Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.        Przyjęcie porządku obrad.

5.        Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.        Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

7.        Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

9.        Zamknięcie obrad.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

UCHWAŁA  NR 3A/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Uchwała  Nr 3b/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

UCHWAŁA  NR 3C/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Stanisława Mikrut.

UCHWAŁA  NR 4/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 par.1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 10, ust. 1 pkt. 5 Statutu uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (Skup akcji własnych) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki. W opinii Zarządu nabycie akcji własnych emitenta i ich późniejsze umorzenie powinno przynieść akcjonariuszom wzrost wartości zainwestowanego przez nich kapitału oraz wzrost zysku przypadającego na jedną akcję. W związku z tym akcjonariusze będą mieli możliwość zrealizowania zysków kapitałowych.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki tj. 1 385 000 akcji,

b) akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poza rynkiem regulowanym,

c) wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych będzie nie większa niż 55 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych),

d) Zarząd jest upoważniony do realizacji Skupu akcji własnych przezokres 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości.

3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

4. Każdorazowe nabycie akcji własnych o wartości powyżej 100 000 zł wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki przy maksymalnie jednym głosie przeciwnym.

5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być niższa od wartości nominalnej akcji oraz nie może być wartością wyższą spośród:

a)       ceny ostatniego niezależnego obrotu,

b)       najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,

c)       średniej ważonej obrotem ceny z ostatnich 10 sesji (na których odbywał się obrót akcjami Spółki) poprzedzających dzień transakcji wykonywanej w ramach Skupu.

6. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może :

a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. d lub,

b) zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

8. Po zakończeniu procesu Skupu akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd wprowadzi do porządku obrad najbliższego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.