Aktualny kurs akcji:

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 listopada 2013 roku.

Uchwała  Nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 14 listopada 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.
Wybór dokonany przez aklamację.

Uchwała  Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki propozycji połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca),  IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II),w tym  przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia z dnia 20 września 2013 r. oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały  (jeśli wystąpiły).
 7. Dyskusja nad przedstawionym przez Zarząd tematem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca),  IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II),
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:  7 614 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,3%
Łączna liczba ważnych głosów:  9 614 000
w tym głosów:
za: 9 614 000
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3a/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 14 listopada 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:  7 614 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,3%
Łączna liczba ważnych głosów:  9 614 000
w tym głosów:
za: 8 359 833
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała  Nr 3b/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 14 listopada 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:  7 447 333
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,0%
Łączna liczba ważnych głosów:  8 780 665
w tym głosów:
za: 6 405 665
przeciw: 0
wstrzymujących się: 2 375 000

Uchwała  Nr 3c/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 14 listopada 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Stanisława Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:  7 614 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,3%
Łączna liczba ważnych głosów:  9 614 000
w tym głosów:
za: 9 447 335
przeciw: 0
wstrzymujących się: 166 665

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 14 listopada 2013 roku w sprawie połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca),  IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II),

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki FFiL Śnieżka S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1
Uchwala się połączenie FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca),  IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II) poprzez:

 1. przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie);
 2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

§ 2
Połączenie, o którym mowa w §1, odbędzie się zgodnie z art. 515 §1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego FFiL Śnieżka S.A.  oraz bez zmiany statutu FFiL Śnieżka S.A.  i zgodnie ze wspólnym Planem Połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami FFiL Śnieżka S.A.,  IP Solutions Sp. z o.o. i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka w dniu 20 września 2013 r.

§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca),  IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II) z dnia 20 września 2013 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II, połączenie, o którym mowa w §1, zostanie dokonane w trybie uproszczonym  z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

§ 6
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania  wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, o której mowa w §1.
Głosowania grupami:
Grupa pierwsza akcje imienne uprzywilejowane serii A i B co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:  500 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,0%
Łączna liczba ważnych głosów:  2 500 000
w tym głosów:
za: 2 500 000
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Grupa druga tj. akcje imienne uprzywilejowane serii A co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:  100 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 0,8%
Łączna liczba ważnych głosów:  500 000
w tym głosów:
za: 500 000
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Grupa trzecia tj. akcje na okaziciela serii od C do F:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:  7 114 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,4%
Łączna liczba ważnych głosów:  7 114 000
w tym głosów:
za: 7 114 000
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0