Aktualny kurs akcji:

Treść projektów uchwał ZWZA

Projekt

Uchwała  Nr 1/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana ……………………………

Projekt

Uchwała  Nr 2/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok

b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok

c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2007 rok

d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007 rok

e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007 rok

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2007 rok

b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok

b) Podziału zysku netto za 2007 rok

c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

„ŚNIEŻKA”S.A. za 2007 rok

d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok

e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję.

a. Wolne wnioski

b. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Projekt

Uchwała  Nr 3a/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ………………………………………….

 

Projekt

Uchwała  Nr 3b/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ……………………………………………..

 

Projekt

Uchwała  Nr 3c/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ……………………………………………………

 

Projekt

Uchwała  Nr 4/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/30/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2007 rok.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2007 rok na które składa się:

Ø        Wprowadzenie

Ø        Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę   260 551 tys. zł.

Ø        Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk

netto w wysokości                                                                                                             32 112 tys. zł.

Ø        Zestawienie zmian w kapitale własnym

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę        28 307 tys. zł.

Ø        Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę                                                                                           120 tys. zł.

Ø        Dodatkowe informacja i objaśnienia

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Projekt

Uchwała  Nr 5/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/31/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2007 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2007 rok w wysokości 32 112 058,62 zł przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty, dziesięć groszy) na jedną akcję- tj.

     w łącznej kwocie                                                                                     15 235 000,00 zł

■ Dniem dywidendy jest dzień 31 lipca 2008 roku.

                ■ Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2008 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie:                                                 642 241,16 zł

3.Pozostałą kwotę w wysokości                                                     16 234 817,46 zł

   przeznaczyć na fundusz zapasowy

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

 

 

Projekt

Uchwała  Nr 6/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/32/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2007 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2007 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2007 rok na które składa się:

Ø                    Wprowadzenie

Ø                    Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę                                               294 331 tys. zł.

Ø                    Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok

obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto w kwocie            35 027 tys. zł.

Ø                    Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007

      wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 tys. zł.

Ø                    Zestawienie zmian w skonsolidowanym w kapitale

własnym za rok 2007 wykazujące zmniejszenie kapitału

własnego o kwotę                                                                                    30 241 tys. zł.

Ø                    Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Projekt

Uchwała  Nr 7a/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7b/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7c/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7d/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7e/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7f/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7g/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7h/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7i/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7j/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7k/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 7l/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku.

Projekt

Uchwała  Nr 8 …./2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję

Na podstawie art. 385, 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią ………………………..