Aktualny kurs akcji:

Treść projektów uchwał NWZA

Projekt

Uchwała  Nr 1/2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana ……………………………

Projekt

Uchwała  Nr 2/2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

§ 1

1. Otwarcie obrad.

2.  Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.  Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

7.  Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

9.  Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Projekt

Uchwała  Nr 3a/2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ………………

Projekt

Uchwała  Nr 3b/2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ………………

Projekt

Uchwała  Nr 3c/2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ………………

Projekt

Uchwała  Nr 4/2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki tj. 1 385 000 akcji,

b) akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poza rynkiem regulowanym,

c) wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych będzie nie większa niż 55 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych),

d) Zarząd jest upoważniony do realizacji Skupu akcji własnych do dnia 31 marca 2010 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości.

3.  Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

4.  Każdorazowe nabycie akcji własnych o wartości powyżej 100 000 zł wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki przy maksymalnie jednym głosie przeciwnym.

5.  Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może :

a)  zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. d lub,

b)  zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W opinii Zarządu nabycie akcji własnych emitenta i ich późniejsze umorzenie powinno przynieść akcjonariuszom wzrost wartości zainwestowanego przez nich kapitału w postaci wzrostu wartości rynkowej akcji i wzrostu zysku przypadającego na jedną akcję. W związku z tym akcjonariusze będą mieli możliwość zrealizowania zysków kapitałowych.