Aktualny kurs akcji:

Treść projektów uchwał NWZA

Projekt
Uchwała  Nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana ……………………………

Projekt
Uchwała  Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
7. Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt
Uchwała  Nr 3a/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ………………

 

Projekt
Uchwała  Nr 3b/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ………………

 

Projekt
Uchwała  Nr 3c/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ………………

Uchwała  Nr 4/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a. Spółka skupi do 10 % ogólnej liczby głosów tj. maksymalnie do 1 555 067 sztuk  akcji.  Akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie oraz poza rynkiem regulowanym lub w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.
b. Maksymalna kwota przeznaczona na skup do 55 mln. zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych).
c. Termin Skupu do 18 miesięcy od uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może :
a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. c lub,
b) zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.