Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

Zarząd FFiL Śnieżka SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących dniach:

– za I kwartał 2024 r. – środa 22 maja 2024 r.,
– za III kwartał 2024 r. – środa 20 listopada 2024 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Śnieżka będą zawierały kwartalne informacje finansowe FFiL Śnieżka SA.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. zostanie opublikowany w środę 18 września 2024 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Śnieżka będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka SA.

3. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka i raport roczny FFiL Śnieżka SA za 2023 r. zostaną opublikowany we wtorek 26 marca 2024 r.

Ponadto Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje, że Emitent nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2024 r., zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.