Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 512 i 685) („Rozporządzenie”),Zarząd FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:

  • za I kwartał 2021 r. – 19 maja 2021 r.
  • za III kwartał 2021 r. – 17 listopada 2021 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Śnieżka będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz kwartalne informacje finansowe FFiL Śnieżka SA, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany 15 września 2021 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Śnieżka będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka SA, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany 29 marca 2021 r.

Ponadto Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje, że Emitent nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.