Aktualny kurs akcji:

Termin, porządek obraz ZWZA oraz projekty uchwał

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH , art. 402 § 1,2

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 roku (piątek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2010 rok.

d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2010 rok.

e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2010 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2010 rok.

b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

b) Podziału zysku netto za 2010 rok.

c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2010 rok.

d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok.

e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję.

10. Wolne wnioski.

11.  Zamknięcie obrad.

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 27 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – sekretariat@sniezka.com

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres sekretariat@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej ŚNIEŻKI, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sniezka.com ,dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób),informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

ŚNIEŻKA podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. ŚNIEZKA zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik ŚNIEZKI mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ŚNIEŻKI, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień  01czerwca 2011 r. („Dzień Rejestracji”)

informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami ŚNIEŻKA w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji ŚNIEŻKI na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 01 czerwca 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

ŚNIEŻKA niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

  1. były akcjonariuszami ŚNIEŻKI w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 01 czerwca 2011 r. oraz
  2. zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 01 czerwca 2011 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. pod adresem 39-207 Brzeźnica 18 godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 14 do 16 czerwca  2011 r.

Akcjonariusz Śnieżki  może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej ŚNIEŻKI od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej ŚNIEŻKI niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://www.sniezka.pl/

 

 

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. na Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. zwołanym na dzień 17 czerwca 2011 r.

 

(WZÓR)Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:………………

Adres……………….

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:…………..

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuFFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r.roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

…………………………

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)
w dniu…………………. o numerze…..

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:.

Adres:………………

Nr dowodu:………

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r.zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

…………………………

(data i podpis)

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA nr1/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

 

UCHWAŁA nr 2/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcie porządku obrad 

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 3A/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 3B/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 3C/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 4/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz     sprawozdania finansowego za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 5/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: podziału zysku netto za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 6/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7A/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7B/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

 

UCHWAŁA NR 7C/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7D/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7E/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7F/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7G/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7H/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 7I/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20109 rok

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 8A/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie:Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję 

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 8B/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie:Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję 

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 8C/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie: Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję 

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 8D/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie:Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję 

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 8E/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie:Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję 

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA NR 8F/2011

Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A.Spółka Akcyjna

w sprawie:Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję 

Głosowanie:

□         Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)

□         Przeciw  …………. (ilość głosów)

□         Wstrzymuję się ………….  (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:………………………….

………………………….

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

 

PROJEKT

Uchwała  Nr 1/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca  2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana/i …………

 

PROJEKT

Uchwała  Nr 2/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca  2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

10. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

11. Sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

12. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2010 rok.

13. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2010rok.

14. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2010 rok.

7.        Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a.        Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2010rok.

b.        Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

c.        Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 

8.        Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

9.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a.       Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

b.       Podziału zysku netto za 2010 rok.

c.       Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2010 rok.

d.       Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok.

e.       Powołania Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję

10.     Wolne wnioski.

11.     Zamknięcie obrad.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

PROJEKT

Uchwała  Nr 3a/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca  2011 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i  …………………..

 

PROJEKT

Uchwała  Nr 3b/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca  2011 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i ………………………… .

 

PROJEKT

Uchwała  Nr 3c/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca  2011 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i …………………………… .

 

PROJEKT

Uchwała  Nr 4/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca  2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/15/2011 z dnia 27-04-2011 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2010 rok.

 

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2010 rok na które składa się:

 

Ø        Dodatkowe informacja i objaśnienia

 

Ø        Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ø        Sprawozdania z pozycji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów  i pasywów zamyka się sumą                              362 231 tys. zł

Ø        Sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego pełny dochód i zysk netto w tej samej wysokości          35 963  tys. zł                                                                                                    

Ø        Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do  31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę                                                                                                                                                                            8 577 tys. zł

Ø        Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku o kwotę         13 546 tys. zł

 

 

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

PROJEKT

Uchwała  Nr 5/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr ……….………………….. z dnia ……………-2011 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2010 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2010 rok w wysokości 35 962 815,99  złotych oraz zysk niepodzielony z lat ubiegłych w wysokości 9 590,25, tj. w łącznej kwocie 35 972 406,24 tj.  przeznaczyć na :

1.        Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,70 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 23 036 149,20złotych .

·                     dniem dywidendy jest dzień 04lipca 2011roku.  

·                     wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 18lipca 2011roku.

2.     Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto  w łącznej kwocie:                 719 256,32  zł

3.        Pozostałą kwotę 12 207 410,47złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

 

PROJEKT

Uchwała  Nr 6/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2010 rok.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/16/2011 z dnia 27-04-2011roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2010rok

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2010rok.

 

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2010rok na które składa się:

 

1.        Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2.        Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą      363 701 tys.  zł

3.        Skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego pełny dochód w wysokości 48 009  tys.  zł i zysk netto w wysokości 47 614 tys. zł

4.        Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę  9 550 tys. zł

5.        Sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 23 779 tys.  zł

 

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

 

PROJEKT

Uchwała Nr 7a/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

PROJEKT

Uchwała Nr 7b/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

Podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

PROJEKT

Uchwała Nr 7c/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2010 roku.

PROJEKT

Uchwała Nr 7d/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2010 roku.

PROJEKT

Uchwała Nr 7e/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

PROJEKT  

Uchwała Nr 7f/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

PROJEKT

Uchwała Nr 7g/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

 

 

PROJEKT

Uchwała Nr 7h/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

PROJEKT

Uchwała Nr 7i/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 roku.

 

Projekt

Uchwała Nr 8a/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Panią/a  …………………

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Projekt

Uchwała Nr 8b/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Panią/a   ……………………. . 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Projekt

Uchwała Nr 8c/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Panią/a  …………………….

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 8d/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Panią/a ……………………

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Projekt

Uchwała Nr 8e/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Panią/a  ………………

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Projekt

Uchwała Nr 8f/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 17 czerwca 2011 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania szóstej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Panią/a  ………………

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia