Aktualny kurs akcji:

Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 (dalej jako: Śnieżka),działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL „Śnieżka” S.A. ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie przedłożonego przez Zarząd Spółki:
 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL „Śnieżka” S.A. w 2020 roku,
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2020 rok,
 4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok

7. Rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Nadzorczą:

 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL „Śnieżka” S.A. w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2020 rok,
 2. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 4. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. obejmującego lata 2019-2020,
 5. 8.Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami,

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 2. Podziału zysku netto za 2020 rok,
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2020 rok,
 4. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok,
 5. Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. obejmującego lata 2019-2020

10. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 08 kwietnia 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – sekretariat@sniezka.com

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres sekretariat@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.sniezka-sa.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sniezka.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Śnieżka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Śnieżka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),pobranego na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnego wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.),ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnym wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.).

Członek Zarządu i pracownik Śnieżki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Śnieżka, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 kwietnia 2021 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby:

 1. będące akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
 2. w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do 14 kwietnia 2021 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 26 kwietnia 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.

Akcjonariusz Śnieżki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Śnieżki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Śnieżki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie https://www.sniezka-sa.pl/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy/ pełnomocników / reprezentantów akcjonariuszy w związku ze zwołaniem ZWZ Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia  jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Administrator” lub „FFi L Śnieżka SA”).

Cel podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy i innych osób wymienionych powyżej, przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia FFi L Śnieżka S.A., w tym wypełnienia obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  we wskazanym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. с Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”),wynikających  z art. 407 § 1(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 5, § 13-19, § 34 ust. 1,2,5 oraz § 35 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawa żądania danych

Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest niezbędne do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A., w tym jako pełnomocnik akcjonariusza oraz skorzystania z uprawnień przysługujących akcjonariuszowi w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu..

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są od akcjonariuszy, pełnomocników i ich przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania. Dane osobowe akcjonariuszy pozyskiwane są również z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi prawne.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe akcjonariuszy lub innych osób wymienionych w treści klauzuli będą przechowywane przez okres jednego roku od daty Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA, w związku z odbyciem którego zostały pozyskane. W przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.

Informacja o prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Akcjonariuszom lub innym adresatom niniejszej klauzuli przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Ponadto, w przypadku uznania, że dane osobowe są przez Administratora przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych realizacji praw wyżej wymienionych, należy skontaktować się   z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. na Walnym Zgromadzeniu FFiL „Śnieżka” S.A. zwołanym na dzień 29 kwietnia 2021 r.

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „Śnieżka” S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 r. przez Pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 29 kwietnia 2021 r. przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

I. INFORMACJE OGÓLNA

Skorzystanie z przedstawionego wzoru formularza (Formularz) jest dobrowolne i nie stanowi warunku skuteczności oddania głosu przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie Formularza jest uzależnione od uzgodnień pomiędzy pełnomocnikiem a akcjonariuszem. Dopuszcza się wykorzystanie jedynie niektórych stron formularza.

W przypadku głosowania jawnego, Formularz, po wypełnieniu może stanowić kartę do głosowania na Walnym Zgromadzeniu dla pełnomocnika. W przypadku głosowania tajnego, Formularz stanowi pisemną instrukcję do głosowania dla pełnomocnika i winien być zachowany przez pełnomocnika.

Skorzystanie z przedstawionego wzoru formularza stanowi warunek skuteczności wykonania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Oddanie głosu w głosowaniu dotyczącym uchwały, następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubryce formularza na karcie dotyczącej właściwej uchwały. W przypadku głosowania „przeciwko”, wniesienie sprzeciwu następuje przez uzupełnienie właściwego pola na karcie dotyczącego danej uchwały.

Jeśli pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość głosów oraz akcji, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.

Formularz nie stanowi i nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że:

 • nie będzie weryfikować zgodności oddania głosu przez pełnomocnika z treścią instrukcji zawartej w Formularzu lub odrębnych bądź dodatkowych ustaleniach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem;
 • decydujące znaczenie ma oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika oraz treść tego głosu, także wówczas gdy zachowanie pełnomocnika będzie sprzedane z treścią instrukcji zawartej w Formularzu lub odrębnych bądź dodatkowych ustaleniach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem,
 • niewskazanie liczby akcji, z których pełnomocnik albo akcjonariusz (w przypadku wykonywania prawa głosy drogą korespondencyjną korespondencyjnego) wykonuje prawo głosu poczytuje się za wykonanie prawa głosu z wszystkich akcji (głosów z wszystkich akcji w przypadku akcji uprzywilejowanych co do głosu),posiadanych przez akcjonariusza.

Z uwagi na fakt, iż przedstawione projekty uchwał Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów poddanych pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia, w polu „Dodatkowe” w Formularzu akcjonariusz może określić odpowiedni zakres umocowania lub sposób postępowania pełnomocnika w tej sytuacji.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „Śnieżka” S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze……………………….

reprezentowany przez:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

 

(data i podpis)

IV. ODDANIE GŁOSU, INSTRUCKJA GŁOSOWANIA NAD POSZCZEGÓLNYMI UCHWAŁAMI. SPRZECIW.

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „Śnieżka” S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 r. przez Pełnomocnika lub drogą korespondencyjną
UCHWAŁA nr 1/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 2/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: w sprawie: przyjęcie porządku obrad

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3a/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3b/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się…………………….. (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3c/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 4/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz     sprawozdania finansowego za 2020 rok FFiL Śnieżka SA

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 5/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 6/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ……………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………… (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się …………………….. (ilość głosów) …………………….. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7a/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7b/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się …………………… (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7c/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7d/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się …………………… (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7e/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się …………………… (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7f/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7g/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7h/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7i/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2020 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ……………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 8/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” Spółka Akcyjna

w sprawie: wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” SA obejmującego lata 2019-2020

Głosowanie:

 • Za ……………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………… (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się …………………….. (ilość głosów) …………………….. (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

 

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Projekt

Uchwała Nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana/i …………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt

Uchwała Nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie przedłożonego  przez Zarząd Spółki:
 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL „Śnieżka” S.A. w 2020 roku,
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2020 rok,
 4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok,

7. Rozpatrzenie przedłożonego  przez Radę Nadzorczą:

 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL „Śnieżka” S.A. w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółkioraz propozycji podziału zysku netto za 2020 rok,
 2. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 4. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” SA obejmującego lata 2019-2020,

8.  Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami,

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 2. Podziału zysku netto za 2020 rok,
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2020 rok,
 4. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok,
 5. Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. obejmującego lata 2019-2020,

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i  …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i ………………………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i …………………………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIV/…../2021 z dnia …….-2021 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie za 2020 rok sporządzonego w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2020 roku.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie za 2020 rok na które składa się:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 660 562 tysięcy złotych,
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 56 669 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 56 381 tysięcy złotych,
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 525 tysięcy złotych,
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 23 863 tysięcy złotych,
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIV/…./2021 z dnia ……-2021 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2020 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie  postanawia:

§ 1

 1. Zysk netto za 2020 rok w wysokości 56.381.558,56  zł (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć:
 2. w kwocie do 45 424 000,80 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych osiemdziesiąt groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3.60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, oraz
 3. w kwocie 10 957 557,76 zł (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy na kapitał zapasowy) .
 4. Ustalić dzień dywidendy na dzień 17 maja 2021 roku.
 5. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2021 roku.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIV/…/2021 z dnia ……-2021 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie za 2020 rok na które składa się:

 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 709 564 tysięcy złotych,
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 76 642 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 86 194 tysięcy złotych,
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 920 tysięcy złotych,
 4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 27 902 tysięcy złotych,
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawa

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawa postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7d/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7e/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7f/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 7g/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 7h/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 7i/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S. A.

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. obejmującego lata 2019-2020.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następie:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą FFiL „Śnieżka” S.A. . Uchwałą NRXXIV……/2021 z dnia ……….-2021 roku „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A.” obejmujące lata 2019-2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.