Aktualny kurs akcji:

Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 (dalej jako: Śnieżka),działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka SA ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2019 roku,
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2019 rok,
 4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok

7. Przedstawienie:

 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2019 roku oraz propozycji podziału zysku netto za 2019 rok,
 2. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 4. Propozycji zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
 5. Projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 2. Podziału zysku netto za 2019 rok,
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2019 rok,
 4. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,
 5. Zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
 6. Przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

10. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 26 maja 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – sekretariat@sniezka.com

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres sekretariat@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.sniezka.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sniezka.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Śnieżka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Śnieżka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),pobranego na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnego wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769 z późn.zm.),ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnym wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Członek Zarządu i pracownik Śnieżki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Śnieżka, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 31 maja 2020 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Śnieżki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Śnieżka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

 1. były akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 31 maja 2020 r. oraz
 2. zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 1 czerwca 2020 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 czerwca 2020 do 15 czerwca 2020r.

Akcjonariusz Śnieżki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Śnieżki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Śnieżki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://www.sniezka.pl/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy/ pełnomocników / reprezentantów akcjonariuszy w związku ze zwołaniem ZWZ Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia  jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Administrator” lub „FFi L Śnieżka SA”).

Cel  podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy i innych osób wymienionych powyżej,  przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia FFi L Śnieżka S.A., w tym  wypełnienia obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  we wskazanym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. с Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”),wynikających  z art. 407 § 1(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 5, § 13-19, § 34 ust. 1,2,5 oraz § 35 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawa żądania danych

Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa  i jest niezbędne do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A., w tym jako pełnomocnik akcjonariusza oraz skorzystania z uprawnień przysługujących akcjonariuszowi w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe  pozyskiwane są od akcjonariuszy, pełnomocników i ich przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania. Dane osobowe akcjonariuszy pozyskiwane są również z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi prawne.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe akcjonariuszy lub innych osób wymienionych w treści klauzuli będą przechowywane przez okres jednego roku od daty Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA, w związku z odbyciem którego zostały pozyskane. W przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.

Informacja o prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Akcjonariuszom lub innym adresatom niniejszej klauzuli przysługuje  prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Ponadto, w przypadku uznania , że  dane osobowe są przez Administratora przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych  realizacji praw wyżej wymienionych, należy skontaktować się   z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

 

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej

się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA zwołanym na dzień 16 czerwca 2020r.

 

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 16 czerwca2020 r. przez Pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 16 czerwca2020 r. przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

I. INFORMACJE OGÓLNA

Skorzystanie z przedstawionego wzoru formularza (Formularz) jest dobrowolne i nie stanowi warunku skuteczności oddania głosu przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez

pełnomocnika.

Korzystanie Formularza jest uzależnione od uzgodnień pomiędzy pełnomocnikiem a akcjonariuszem. Dopuszcza się wykorzystanie jedynie niektórych stron formularza.

W przypadku głosowania jawnego, Formularz, po wypełnieniu może stanowić kartę do głosowania na Walnym Zgromadzeniu dla pełnomocnika. W przypadku głosowania tajnego, Formularz

stanowi pisemną instrukcję do głosowania dla pełnomocnika i winien być zachowany przez pełnomocnika.

Skorzystanie z przedstawionego wzoru formularza stanowi warunek skuteczności wykonania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Oddanie głosu w głosowaniu dotyczącym uchwały, następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubryce formularza na karcie dotyczącej właściwej uchwały. W przypadku

głosowania „przeciwko”, wniesienie sprzeciwu następuje przez uzupełnienie właściwego pola na karcie dotyczącego danej uchwały.

Jeśli pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość głosów oraz akcji,

którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.

Formularz nie stanowi i nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że:

•nie będzie weryfikować zgodności oddania głosu przez pełnomocnika z treścią instrukcji zawartej w Formularzu lub odrębnych bądź dodatkowych ustaleniach pomiędzy

akcjonariuszem a pełnomocnikiem;

 • decydujące znaczenie ma oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika oraz treść tego głosu, także wówczas gdy zachowanie pełnomocnika będzie sprzedane z treścią instrukcji zawartej w Formularzu lub odrębnych bądź dodatkowych ustaleniach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem,
 • niewskazanie liczby akcji, z których pełnomocnik albo akcjonariusz (w przypadku wykonywania prawa głosy drogą korespondencyjną korespondencyjnego) wykonuje prawo głosu poczytuje się za wykonanie prawa głosu z wszystkich akcji (głosów z wszystkich akcji w przypadku akcji uprzywilejowanych co do głosu),posiadanych przez akcjonariusza.

Z uwagi na fakt, iż przedstawione projekty uchwał Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów poddanych pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia, w polu „Dodatkowe” w

Formularzu akcjonariusz może określić odpowiedni zakres umocowania lub sposób postępowania pełnomocnika w tej sytuacji.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 16 czerwca 2020 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym

 

Zgromadzeniu wydanym przez:

 

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze……………………….

reprezentowany przez:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA w dniu 16 czerwca 2020r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(data i podpis)

IV. ODDANIE GŁOSU, INSTRUCKJA GŁOSOWANIA NAD POSZCZEGÓLNYMI UCHWAŁAMI. SPRZECIW.

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 16 czerwca 2020 r. przez Pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

UCHWAŁA nr1/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr2/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: w sprawie: przyjęcie porządku obrad

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

 

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3a/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3b/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3c/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 4/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz     sprawozdania finansowego za 2019 rok FFiL Śnieżka SA

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 5/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: podziału zysku netto za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 6/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7a/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7b/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7c/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7d/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7e/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7f/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7g/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7h/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7i/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 8/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 9/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Głosowanie:

 • Za ………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe: :

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Projekt

Uchwała Nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana/i …………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2019 roku,
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2019 rok,
 4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok

7. Przedstawienie:

 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2019 roku oraz propozycji podziału zysku netto za 2019 rok,
 2. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 4. Propozycji zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
 5. Projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 2. Podziału zysku netto za 2019 rok,
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2019 rok,
 4. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,
 5. Zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
 6. Przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3a/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i  …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3b/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i ………………………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3c/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i …………………………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIII/08/2020 z dnia 15-05-2020 roku w sprawie wniosku do

Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚnieżkaSA w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2019 rok sporządzonego w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2019 roku.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2019 rok na które składa się:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 577 552 tysięcy złotych,
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 48 740 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 49 209 tysięcy złotych,
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 581 tysięcy złotych,
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 15 904 tysięcy złotych,
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIII/10/2020 z dnia 15-05-2020 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia:

§ 1

 1. Zysk netto za 2019 rok w wysokości 49 208 979,60 zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć:
 2. w kwocie do 32 806 222,80 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy)na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,60 zł (dwa złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, oraz
 3. w kwocie 16 402 756, 80 zł (szesnaście milionów czterysta dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych na kapitał zapasowy osiemdziesiąt groszy)
 4. Ustalić dzień dywidendy na dzień 01 lipca 2020 roku,
 5. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2020 roku

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIII/09/2020 z dnia 15-05-2020 roku w sprawie wniosku do Walnego

Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2019 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2019 rok na które składa się:

 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 661 448 tysięcy złotych,
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 68 287 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 62 647 tysięcy złotych,
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 29 282 tysięcy złotych,
 4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 29 455 tysięcy złotych,
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7a/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7b/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawa

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7c/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7d/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7e/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca  2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7f/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca  2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 7g/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca  2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 7h/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca  2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 7i/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca  2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S A

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 w sprawie zmian zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 3  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów

Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić:

§1

 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń i bez względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.
 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
 4. Członkom Rady Nadzorczej wybranym w trybie §12 ust. 2-4 Statutu Spółki przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A, którzy zostali delegowani przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 4 jest wypłacane z dołu do piątego dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
 6. Wykonanie zleconych dodatkowych czynności nadzorczych Członków Rady Nadzorczej ocenia Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach.
 7. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz 4.
 8. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oblicza i pobiera składki wynikające z wyżej wymienionej Ustawy z wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 oraz 4.

§ 2

 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia rozpoczęcia pierwszej nowej kadencji Rady Nadzorczej rozpoczynającej się po zakończeniu roku kalendarzowego 2020, wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej uchwały przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej delegowanym przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 2. Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące wynagradzania Członków Rady Nadzorczej tracą moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały

Projekt

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S A

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie postanawia:

§1

Przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

 1. Upoważnić Radę Nadzorczą Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A do uszczegółowiania elementów Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie:

1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej;

2) kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,

3) informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, oraz

4) okresów, w których członkowie zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki – w przypadku, gdy spółka przyznaje członkom zarządu lub rady nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

2. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia uprawniona jest do uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wszystkich lub niektórych elementów Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymienionych w ust. 1 powyżej.

§ 3

 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
 2. Spółka stosuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Wykonanie §2 niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Spis treści

WSTĘP 36

ROZDZIAŁ I 37

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 37
 2. DEFINICJE 37
 3. WSKAZANIE, W JAKI SPOSÓB POLITYKA WYNAGRODZEŃ PRZYCZYNIA SIĘ DO REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI 37

ROZDZIAŁ II 38

 1. OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU 38
 2. OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ 41
 3. UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ 42
 4. WSKAZANIE WZAJEMNYCH PROPORCJI STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA 42
 5. WSKAZANIE OKRESU, NA JAKI ZOSTAŁY ZAWARTE UMOWY O PRACĘ, UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO LUB INNE UMOWY O PODOBNYM CHARAKTERZE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU ORAZ CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ ORAZ WSKAZANIE OKRESÓW I WARUNKÓW WYPOWIEDZENIA TYCH UMÓW 42
 6. OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR 43
 7. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ 43

ROZDZIAŁ III 43

OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ LUB ZARZĄDZANIA TAKIMI KONFLIKTAMI 44

ROZDZIAŁ IV 44

OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 44

ROZDZIAŁ V 45

CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ 45

ROZDZIAŁ VI 46

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 46

Wstęp

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów

„Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie została opracowana w ramach realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 623),a także w celu zapewnienia przejrzystości korporacyjnej oraz nadzoru nad wynagrodzeniami Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

W Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. uwzględniono doświadczenia ze stosowania dotychczas obowiązujących w Spółce rozwiązań, odnoszące się do ustalania i wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, które to rozwiązania, jak pokazuje wzrost wartości Spółki oraz jej harmonijny i stabilny rozwój, wpisują się w strategię biznesową Spółki, a także jej długoterminowe interesy.

Rozdział I

I. Postanowienia ogólne
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. wprowadzana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Rozwiązania zawarte w niniejszym dokumencie mają w szczególności na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., a ponadto gwarantują przejrzystość zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także przeciwdziałają powstawaniu konfliktowi interesów. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. odpowiadają Członkowie Zarządu.

II.Definicje

Ilekroć w treści niniejszej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. będą używane następujące definicje, nadaje się im poniższe znaczenie:

 1. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
 2. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
 3. Członkowie Rady Nadzorczej – członkowie Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. indywidualnie lub łącznie, odpowiednio do kontekstu;
 4. Zarząd – Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
 5. Członkowie Zarządu – członkowie Zarządu Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. indywidualnie lub łącznie, odpowiednio do kontekstu;
 6. FFiL Śnieżka lub Spółka- Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., z siedzibą w Warszawie;
  Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537; NIP: 8181433438;
 7. Grupa Kapitałowa – grupa kapitałowa, której podmiotem dominującym jest Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
 8. Polityka lub Polityka Wynagrodzeń – niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
 9. Ustawa – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

III. Wskazanie, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki Realizacja Strategii Biznesowej i długoterminowych interesów FFiL Śnieżka. Przyjęta Polityka Wynagrodzeń stanowi element realizacji strategii biznesowej FFiL Śnieżka, jest zgodna z celami, wartościami oraz długoterminowymi interesami Spółki. Wdrożone w Spółce zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń umożliwią dostosowanie celów osobistych osób pełniących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z długoterminowymi interesami FFiL Śnieżka. Uwzględnienie wśród możliwych składników wynagrodzenia Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia oraz oparcie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej na stałych składnikach wynagrodzenia stanowi dostosowanie zasad wynagradzania do funkcji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Spółki, zapewniając jednocześnie zachowanie balansu pomiędzy strategią opartą na stabilnym i długoterminowym rozwoju oraz potrzebą uwzględniania ryzyka immanentnie związanego z prowadzeniem działalności.

Spółka, jak również cała Grupa Kapitałowa Śnieżka, konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, której fundamentem jest długofalowe budowanie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej.

Grupa Kapitałowa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej oraz rynku polskim, a także dalszy rozwój oferty swoich marek produktowych. W ramach realizowanej strategii rozwoju Zarząd FFiL Śnieżka wyznaczył za cel budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami. Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią oraz oparty na jasnej i zgodnej z wartościami określonymi w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka, strukturze wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, ma pozwolić Spółce na realizację przyjętej strategii biznesowej i na osiąganie wiodącej pozycji na kluczowych rynkach.

Polityka Wynagrodzeń ustalając przejrzyste zasady regulujące wynagradzanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uwzględniając przy tym katalog wartości organizacyjnych, wskazany w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka, stanowi integralną część budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania, a tym samym umożliwia dostosowanie wspólnych interesów Spółki, Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przy zachowaniu odpowiedniej relacji pomiędzy tymi interesami, zapewniając unikanie konfliktu interesów i przyczyniając się do długoterminowego sukcesu FFiL Śnieżka S.A. Stabilność FFiL Śnieżka

Wdrożona Polityka Wynagrodzeń wpisuje się w działania Spółki mające na celu utrzymanie stabilności jej funkcjonowania.

Wprowadzone zasady wynagradzania zachęcają Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do podejmowania działań skoncentrowanych na długoterminowych celach i wynikach oraz trwałym i zrównoważonym rozwoju FFiL Śnieżka, jak i całej Grupy Kapitałowej, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności funkcjonowania Spółki.

Rozwiązanie przyjęte w Polityce w zakresie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zakładające stosowanie wyłącznie stałych składników wynagrodzenia, stanowią środek realizacji strategii celów długoterminowych Spółki oddzielając zasadniczo wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej od krótkoterminowych celów Spółki.

Rozdział II

I.Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu

Ogólne zasady przyznawania i wypłaty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Zarządu
Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w FFiL Śnieżka.

Wynagrodzenie Członków Zarządu może składać się ze stałych i zmiennych składników. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne związane z pełnieniem funkcji lub zajmowanym stanowiskiem. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu spoczywa na Walnym Zgromadzeniu. Wysokość stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz zasady wyliczania zmiennych składników wynagrodzenia mogą być ustalane przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia.

W przypadku uchwalenia Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacane jest wyłącznie zgodnie z tą Polityką.
Wysokość wynagrodzenia powinna być każdorazowo określana w taki sposób, aby odpowiadała, w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom, wielkości kierowanego obszaru i charakterowi wykonywanych w tym obszarze zadań, a także uwzględniała ilość i jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie stałe jest obligatoryjną częścią wynagrodzenia.

Zmienne składniki wynagradzania ustalane są na podstawie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych Spółki. Zasady przyznawania oraz ustalenia wysokości zmiennych składników wynagrodzenia są kształtowane w sposób, który będzie gwarantował Spółce prowadzenie elastycznej polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania w uchwale powołującej Członka Zarządu zakresu uprawnień i obowiązków Członka Zarządu poprzez wskazanie obszaru, którym bezpośrednio Członek Zarządu będzie kierował zajmując stanowisko dyrektorskie.

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

Członek Zarządu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą Spółki odpowiadającej zajmowanemu stanowisku i na zasadach ustalanych każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia.

Członkom Zarządu nie przysługują rekompensaty w przypadku rezygnacji lub ich zwolnienia ze stanowiska, za wyjątkiem odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia podstawowego w razie odwołania z pełnionej funkcji przed upływem danej kadencji Zarządu Spółki.

Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń

W celu stymulowania rozwoju Spółki, uwzględnienia krótkoterminowych celów Spółki oraz zachowania stabilności zatrudnienia na kluczowych stanowiskach zarządczych, wynagrodzenie Członków Zarządu może uwzględniać zmienne składniki wynagrodzenia obejmujące premię roczną i nagrody za szczególne osiągnięcia, w tym w formie instrumentów finansowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. z 2020 r. poz. 89 t.j.).

Prezesowi Zarządu może przysługiwać prawo wnioskowania do Rady Nadzorczej o przyznanie premii i nagród dla Członków Zarządu wynikających z dodatkowych zadań, szczególnych osiągnięć lub jubileuszy.

Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być uzależnione od wszystkich lub niektórych z wymienionych poniżej kryteriów:

 1. kryterium finansowego – wyników finansowych osiąganych przez Spółkę lub Grupę Kapitałową w okresie, za który przyznawany jest zmienny składnik wynagrodzenia;
 2. kryterium lojalnościowego – okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu;
 3. kryterium zaangażowania społecznego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy Kapitałowej interesów społecznych;
 4. kryterium środowiskowego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy Kapitałowej jej wkładu w ochronę środowiska;
 5. kryterium CSR – wspierania realizacji przez Spółkę lub Grupę Kapitałową działań w obszarze społecznej odpowiedzialności Spółki lub Grupy Kapitałowej;
 6. kryterium – indywidualnego obejmującego indywidualne elementy kwalifikacyjne Członka Zarządu w tym szczególne osiągnięcia, realizację dodatkowych zadań lub jubileusze zawodowe.

Zmienne składniki wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego dla Członków Zarządu mogą być przyznawane także w ramach programów motywacyjnych. Udział Członków Zarządu w programach motywacyjnych jest dobrowolny. Prawo do otrzymania zmiennego składnika wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego w ramach programów motywacyjnych może być przyznawany za okresy roczne lub dłuższe, w roku następującym po roku spełnienia warunków otrzymania tego składnika wynagrodzenia, przy czym za rok uznaje się okres liczony od dnia 1 stycznia danego roku do 31 grudnia. Zmienne składniki wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego mogą zostać ukształtowane jako zbywalne lub niezbywalne.

Przyjęte kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, jak również zapewnienie możliwości przyznawania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych. Dopuszczenie ustanowienia i wypłaty zmiennego składnika wynagrodzenia od wyników finansowych Spółki łączy się ze wzrostem motywacji do realizacji przez Członków Zarządu celów związanych ze strategią biznesową FFiL Śnieżka i skoncentrowaniu się przy podejmowaniu strategicznych decyzji także na długoterminowych celach i interesach Spółki. Taki składnik wynagrodzenia umożliwia zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy składnikiem zasadniczym – stałym, mającym wspierać ukierunkowanie działań na realizację długoterminowych celów i strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Wdrożenie zmiennych składników wynagrodzenia stwarza dodatkową motywację dla Członków Zarządu i sprzyja zatrzymaniu kluczowych dla FFiL Śnieżka osób przez powiązanie ich interesów z interesami Spółki. Takie rozwiązanie przyczynia się do podejmowania przez Członków Zarządu zasadnych i przemyślanych decyzji biznesowych ukierunkowanych na realizację celów finansowych wpisujących się w strategię FFiL Śnieżka oraz wpływających na rozwój, budowanie wartości a także kondycję finansową FFiL Śnieżka. Wynagrodzenia Członków Zarządu mogą uwzględniać również indywidualne składniki związane ze szczególnymi osiągnieciami Członka Zarządu, realizacją dodatkowych zadań lub jubileuszami. Przewidziane kryteria umożliwiają elastyczne dostosowanie składników wynagrodzeń do rzeczywistego zakresu zadań oraz faktycznych osiągnięć Członka Zarządu związanych z działalnością Spółki lub Grupy Kapitałowej, a ponadto poprzez promowanie utrzymania kluczowej kadry managerskiej i podkreślenia jej wkładu w działalność, realizację strategii oraz rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej w formie nagród jubileuszowych.

Dopuszczenie uwzględnienia elementów niefinansowych w wynagrodzeniach Członków Zarządu może przychylać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki, w ten sposób, że kryterium w postaci:

 1. elementu lojalnościowego ukierunkowane jest na zachowanie atrakcyjności Spółki jako pracodawcy dla kluczowej kadry managerskiej oraz budowaniu stabilnej, długoterminowej współpracy umożliwiającej połączenie rozwoju i sukcesu indywidualnego kadry zarządzającej z długoterminowo postrzeganym rozwojem Spółki;
 2. kryterium zaangażowania społecznego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy Kapitałowej interesów społecznych – dotyczy realizacji Polityki Zaangażowania Społecznego jako dokumentu precyzującego obszary i kierunki zaangażowania spółek z Grupy Kapitałowej w tym zakresie, zgodnie z wyznaczającą w tym aspekcie strategię oraz interesy Spółki oraz Grupy Kapitałowej zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju;
 3. kryterium środowiskowego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy Kapitałowej jej wkładu w ochronę środowiska – przede wszystkim poprzez realizację Polityki środowiskowej Grupy Kapitałowej Śnieżka precyzującej strategię Spółki oraz Grupy Kapitałowej w tym zakresie;
 4. kryterium CSR – wspierania realizacji przez Spółkę lub Grupę Kapitałową działań w obszarze społecznej odpowiedzialności Spółki lub Grupy Kapitałowej zmierza do uwzględnienia podejmowanych przez Spółkę działań w obszarze wspierania społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w tym poprzez wspieranie działalności Fundacji Spółki Twoja Szansa.

Ustalanie, w jakim zakresie kryteria będące podstawą wypłaty zmiennego składnika wynagrodzenia zostały spełnione Rada Nadzorcza może weryfikować na podstawie:

 • weryfikacji wyników finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej w okresie, za który przyznawany jest zmienny składnik wynagrodzenia,
 • weryfikacji okresu pełnienia przez danego Członka Zarządu swojej funkcji;
 • weryfikacji realizacji przez Członków Zarządu celów związanych z pozostałymi kryteriami niefinansowymi dotyczącymi przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

W przypadku przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia, zasady jego przyznawania mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty oraz możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane Członkom Zarządu

Obok przyznanego wynagrodzenia Członkom Zarządu mogą przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które obejmują w szczególności:

 1. możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. możliwość korzystania z programu MyBenefit;
 3. możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce programu emerytalno-rentowego na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki;
 4. pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O); życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
 5. prawo do korzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe wskazane do pełnienia funkcji Członka Zarządu;
 6. możliwość korzystania z przydzielonego samochodu służbowego do celów prywatnych;
 7. wszelkie inne świadczenia pozapłacowe (benefity),jakie są dostępne dla pracowników (lub współpracowników) Spółki odpowiednio do podstawy zatrudnienia;
 8. wszelkie inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i przysługujące Członkom Zarządu na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 9. wszelkie inne świadczenia wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady korzystania przez Członków Zarządu z przysługujących im innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wskazanych powyżej określać może podstawa zatrudnienia lub powołania danego Członka Zarządu, regulaminy świadczeń pozapłacowych (benefitów) przyznawanych pracownikom Spółki, odrębna uchwała Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia.

II.Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej

Ogólne zasady przyznawania i wypłaty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w FFiL Śnieżka.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może składać się wyłącznie ze stałych składników. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych świadczeń niepieniężnych związanych z pełnieniem funkcji. Ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spoczywa na Walnym Zgromadzeniu.

Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej uwzględnia rodzaj, charakter, zakres obowiązków, kwalifikacje i doświadczenie, w tym doświadczenie nabyte w związku tworzeniem i rozwijaniem organizacji Spółki.

Wynagrodzenie stałe jest obligatoryjną częścią wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wyłącznie stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie nie jest przyznawane za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań, obowiązków lub funkcji.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane Członkom Rady Nadzorczej

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują premie, jak również inne świadczenia dodatkowe o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym.

III.Upoważnienie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki w zakresie:

 1. opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również wskazanych w Polityce kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia;
 2. okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania zmiennego składnika wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki;

IV. Wskazanie wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
Spółka ustalając zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ma na względzie, aby relacja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu przyczyniała się do realizacji długoterminowych interesów i strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zapewniają, że w sytuacji negatywnych wyników finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej wynagrodzenie zmienne zostaje zmniejszone lub w ogóle nie jest przyznawane.

Suma zmiennych składników wynagrodzenia w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych, wypłaconych w roku kalendarzowym powinna mieścić się w zakresie od 0 do 9 krotności sumy stałych składników wynagrodzenia Członka Zarządu. Przy czym proporcję maksymalną przyjmuje się z uwzględnieniem potencjalnego poziomu wypłat, który objąłby wyniki „wyższe niż docelowe”.

V. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów Członkowie Zarządu

Członków Zarządu ze Spółką może łączyć stosunek prawny na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas określony lub nieokreślony. Ponadto stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu może być oparty na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Podstawą do zmiany lub rozwiązania umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej z Członkiem Zarządu w trybie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron będzie odwołanie Członka Zarządu z pełnionej funkcji lub niepowołanie go w skład Zarządu następnej kadencji. Ponadto umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać rozwiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Okres wypowiedzenia umów o pracę określają przepisy Kodeksu Pracy. W przypadku kontraktów menedżerskich i innych umów cywilno-prawnych okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji, na jaką Członkowie Zarządu zostali powołani Członkowie Rady Nadzorczej

Członka Rady Nadzorczej ze Spółką łączy stosunek organizacyjny (stosunek korporacyjny) istniejący między Spółką a Członkiem Rady Nadzorczej od momentu jego powołania w skład tego organu.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji, na jaką Rada Nadzorcza została powołana. Kadencja ma charakter wspólny.

Rozwiązanie poza upływem kadencji, rozwiązanie (ustanie) stosunku łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką może nastąpić wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

VI. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur
W FFiL Śnieżka nie funkcjonują dodatkowe programy emerytalno – rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

VII. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń
W FFiL Śnieżka warunki pracy i płacy pracowników spółki oparte zostały na zasadach wskazanych w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Przyjęty dokument jest oparty na założeniu, że sukces organizacji zależy od ludzi, którzy w niej pracują.

Polityka płacowa Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada, iż wynagrodzenie pracownika powinno być adekwatne do zajmowanego przez niego stanowiska, zakresu zadań i przejawianych kompetencji. Takie same zasady znajdą zastosowanie do pracowników pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu, jak i odpowiednio innych pracowników Spółki. Przy ustalaniu wysokości stawki wynagrodzenia oraz jego składników Spółka kieruje się oceną zakresu odpowiedzialności, wartości konkretnego stanowiska i kompetencji osoby, która je zajmuje, a także jej doświadczeń oraz wkładu w aktualny, jak również w przyszły rozwój Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Polityka wpisuje się w przyjęte przez Spółkę rozwiązania w zakresie warunków pracy i płacy pracowników i jest zgodna z wartościami określonymi w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżki, przy czym uwzględnia zakres zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, przyczyniając się tym samym do realizacji założeń strategii biznesowej i zrównoważonego rozwoju Spółki. Spółka ma na uwadze, że poziom wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką oraz sprawowania nad nią nadzoru. Rozwiązanie to gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo Spółki oraz jedynie częściowe powiązanie wysokości wynagrodzenia z krótkoterminowymi celami Spółki.
Powyżej opisane założenia i wartości są zgodne z długoterminowymi interesami Spółki i przyjętą strategią biznesową.

Rozdział III

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami
Czynności zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów lub zarządzania takim konfliktami są realizowane na bieżąco w ramach funkcjonowania Spółki. Obowiązująca w Spółce praktyka i zasady funkcjonowania Spółki pozwalają zapobiegać i przeciwdziałać powstawaniu konfliktów interesów, a w razie ich powstania, dają narzędzia Spółce do szybkiego i sprawnego ich rozwiązywania. W szczególności:

 • Spółka wprowadziła jasne zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzeń;
 • Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie stałe wynagrodzenie. W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Spółka zdecydowała się nie wprowadzać wynagrodzenia opartego na kryteriach wyników finansowych Spółki. Takie rozwiązanie przyczynia się do unikania konfliktów interesów związanych z przyznawaniem i ustalaniem zmiennych składników wynagradzania;
 • Spółka stosuje zasady zgodnie z którymi, Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu;
 • Zgodnie z art. 90g Ustawy Spółka ma obowiązek ujawnić i opublikować sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej z uwzględnieniem m.in.: wysokości wypłacanych wynagrodzeń, nie tylko ze strony samej Spółki, lecz także ze strony wszelkich przedsiębiorstw należących do tej samej Grupy Kapitałowej;
 • Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawartego w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
 • Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu Spółki zawierają zapisy, które zobowiązują organy Spółki do działania zgodnie z przepisami prawa. Spółka dba o przejrzystość wprowadzonych zasad i procedur;
 • Członkowie Rady Nadzorczej nie są jednocześnie członkami organów innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej;
 • Członkowie Rady Nadzorczej nie są jednocześnie pracownikami lub współpracownikami innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Rozdział IV

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Proces ustanowienia i wdrożenia Polityki Wynagrodzeń

 1. Zarząd jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Polityki.
 2. Zarząd realizując powyższe obowiązki nałożone Ustawą opracowuje dokument Polityki biorąc pod uwagę przyjęte przez Spółkę kierunki działania oraz strategię Spółki w zakresie wynagradzania członków objętych Polityką. Spółka za cel przyjęła sobie opracowywanie trwałej, przewidywalnej i przejrzystej Polityki Wynagrodzeń opartej także na dotychczasowej praktyce, potwierdzonej w zakresie słuszności założeń i stosowania harmonijnym i stabilnym rozwojem oraz wzrostem wartości Spółki. W związku z powyższym dokument Polityki powinien uwzględniać przyjęte dotychczas i obowiązujące w Spółce rozwiązania odnoszące się do ustalania i wypłaty wynagrodzeń członków objętych Polityką, które to rozwiązania, jak pokazuje stały rozwój Spółki, wpisywały się oraz realizowały strategię biznesową Spółki, jaki i jej długoterminowe interesy.
 3. Polityka w brzmieniu wynikającym z niniejszego dokumentu została przyjęta Uchwałą Zarządu nr XXIII/37/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
 4. Opracowany dokument Polityki Wynagrodzeń został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą mocą uchwały nr XXIII/16/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
 5. Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu opracowany dokument Polityki Wynagrodzeń zaopiniowany uprzednio przez Radę Nadzorczą. Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń w drodze uchwały. Zarząd przed przekazaniem Polityki Wynagrodzeń Walnemu Zgromadzeniu konsultuję projekt Polityki z Radą Nadzorczą.
 6. W przypadku nieprzyjęcia przez Walne Zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń, Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczas obowiązującą polityką wynagrodzeń. W przypadku, gdy w Spółce nie obowiązuje polityka wynagrodzeń, Spółka może wypłacać wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową praktyką. Zmieniona polityka wynagrodzeń przyjmowana jest w drodze uchwały na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
 7. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń.
 8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Rada Nadzorcza dokonuje uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń wyłącznie w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie.
 9. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
 10. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

Proces przeglądu Polityki Wynagrodzeń

 1. Za przegląd Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd.
 2. Przegląd Polityki Wynagrodzeń dokonywany jest co najmniej raz w roku do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
 3. Zarząd przy dokonywaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń zasięga opinii Dyrektora Działu HR. Przy dokonywaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Zarząd może korzystać ze wsparcia pracowników Spółki w zakresie przygotowania analiz, opracowań, wniosków oraz czynności administracyjno – biurowych.
 4. Dokonując przeglądu Polityki Wynagrodzeń Zarząd bierze pod uwagę w szczególności następujące kwestie:

1) czy przyjęta Polityka Wynagrodzeń:

 1. jest realizowana zgodnie z określonymi w niej zasadami,
 2. jest z zgodna z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami oraz standardami,
 3. jest dostosowana do sytuacji finansowej Spółki,
 4. uwzględnia aktualną strategię, długo i krótkoterminowe cele i interesy oraz wpływa na zachowanie stabilności Spółki,

2) bada czy rozwiązania i procedury przyjęte w Polityce Wynagrodzeń są skuteczne i adekwatne do aktualnej sytuacji Spółki.

5. Zarząd może zlecić dokonanie przeglądu Polityki Wynagrodzeń w całości lub w części wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom zewnętrznym, mając na względzie, że doradcy zewnętrzni mogą stanowić uzupełnienie i wsparcie Zarządu w realizacji jego zadań.

6. Zarząd niezwłocznie po dokonaniu przeglądu, przekazuje jego wyniki wraz z wnioskami oraz ewentualnymi propozycjami zmian Radzie Nadzorczej. Zarząd po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej podejmuje decyzje o dokonaniu aktualizacji Polityki Wynagrodzeń lub o braku konieczności dokonywania zmian w Polityce.

7. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Rozdział V

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

 1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
 2. Z wnioskiem do Rady Nadzorczej o czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może wystąpić każdy Członek Rady Nadzorczej lub Zarząd. Wniosek o czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń powinien być umotywowany i odpowiednio udokumentowany.
 3. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza podejmuje po przeprowadzeniu wcześniejszych konsultacji z Zarządem. Z przeprowadzonych konsultacji zostaje sporządzony dokument zawierający wnioski.
 4. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza podejmuje w drodze uchwały. Uchwała powinna zawierać, w szczególności wskazanie motywów i przyczyn uzasadniających czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń, elementów Polityki Wynagrodzeń objętych odstąpieniem oraz przewidywany okres odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, po którym Rada Nadzorcza dokona ponownej weryfikacji sytuacji Spółki i podejmie decyzję o utrzymaniu czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń lub o przywróceniu stosowania Polityki Wynagrodzeń.
 5. Decyzja o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń może nastąpić po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą:

1) słabej kondycji finansowej spółki;

2) zaistnieniu okoliczności zagrażających realizacji długoterminowych interesów Spółki;

3) zaistnieniu okoliczności zagrażających stabilności finansowej Spółki;

4) zaistnieniu okoliczności zagrażających rentowności Spółki.

6.Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może objąć następujące jej elementy:

1) krótkoterminowe wstrzymania wypłat zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii i nagród na okres nie dłuższy niż 2 lata obrotowe następujące po sobie lub wypłatę ich na zasadach innych niż te wskazane w Polityce Wynagrodzeń;

2) wstrzymania dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych lub realizacji ich na zasadach innych niż te wskazane w Polityce Wynagrodzeń;

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. FFiL Śnieżka niezwłocznie od dnia zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwały w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej: www.sniezka.pl. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
 2. FFiL Śnieżka niezwłocznie aktualizuje dokumenty zamieszczone na swojej stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce stosuje się przepisy Ustawy oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Polityka stosowana jest od dnia wejścia w życie wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki.