Aktualny kurs akcji:

Termin, porządek obrad i treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 (dalej jako: Śnieżka),działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: Walne Zgromadzenie). Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki propozycji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka S.A. poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
 7. Przeprowadzenie dyskusji nad przedstawionym przez Zarząd tematem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka S.A. poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
 9. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 5 listopada 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – sekretariat@sniezka.com

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres sekretariat@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.sniezka.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sniezka.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Śnieżka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Śnieżka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),pobranego na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnego wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769 z późn. zm.),ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub na dzień Walnego Zgromadzenia samodzielnym wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Członek Zarządu i pracownik Śnieżki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Śnieżka, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Śnieżka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 listopada 2020 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Śnieżki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 listopada 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Śnieżka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

 1. były akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 10 listopada 2020 r. orazzwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10 listopada 2020 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 23 listopada 2020 do 25 listopada 2020r.

Akcjonariusz Śnieżki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Śnieżki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Śnieżki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://www.sniezka.pl/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy/ pełnomocników / reprezentantów akcjonariuszy w związku ze zwołaniem NWZ Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia  jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Administrator” lub „FFi L Śnieżka SA”).

Cel podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy i innych osób wymienionych powyżej, przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia FFi L Śnieżka S.A., w tym wypełnienia obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  we wskazanym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. с Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”),wynikających  z art. 407 § 1(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 5, § 13-19, § 34 ust. 1,2,5 oraz § 35 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawa żądania danych

Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest niezbędne do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A., w tym jako pełnomocnik akcjonariusza oraz skorzystania z uprawnień przysługujących akcjonariuszowi w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są od akcjonariuszy, pełnomocników i ich przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania. Dane osobowe akcjonariuszy pozyskiwane są również z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi prawne.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe akcjonariuszy lub innych osób wymienionych w treści klauzuli będą przechowywane przez okres jednego roku od daty Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA, w związku, z odbyciem którego zostały pozyskane. W przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.

Informacja o prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Akcjonariuszom lub innym adresatom niniejszej klauzuli przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Ponadto, w przypadku uznania, że dane osobowe są przez Administratora przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych realizacji praw wyżej wymienionych, należy skontaktować się   z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

 

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA zwołanym na dzień 26 listopada 2020r.

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 26 listopada 2020 r. przez Pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 26 listopada 2020 r. przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

I. INFORMACJE OGÓLNA

Skorzystanie z przedstawionego wzoru formularza (Formularz) jest dobrowolne i nie stanowi warunku skuteczności oddania głosu przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie Formularza jest uzależnione od uzgodnień pomiędzy pełnomocnikiem a akcjonariuszem. Dopuszcza się wykorzystanie jedynie niektórych stron formularza.

W przypadku głosowania jawnego, Formularz, po wypełnieniu może stanowić kartę do głosowania na Walnym Zgromadzeniu dla pełnomocnika. W przypadku głosowania tajnego, Formularz stanowi pisemną instrukcję do głosowania dla pełnomocnika i winien być zachowany przez pełnomocnika.

Skorzystanie z przedstawionego wzoru formularza stanowi warunek skuteczności wykonania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Oddanie głosu w głosowaniu dotyczącym uchwały, następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubryce formularza na karcie dotyczącej właściwej uchwały. W przypadku głosowania „przeciwko”, wniesienie sprzeciwu następuje przez uzupełnienie właściwego pola na karcie dotyczącego danej uchwały.

Jeśli pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość głosów oraz akcji, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.

Formularz nie stanowi i nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że:

 • nie będzie weryfikować zgodności oddania głosu przez pełnomocnika z treścią instrukcji zawartej w Formularzu lub odrębnych bądź dodatkowych ustaleniach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem;
 • decydujące znaczenie ma oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika oraz treść tego głosu, także wówczas, gdy zachowanie pełnomocnika będzie sprzedane z treścią instrukcji zawartej w Formularzu lub odrębnych bądź dodatkowych ustaleniach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem,
 • niewskazanie liczby akcji, z których pełnomocnik albo akcjonariusz (w przypadku wykonywania prawa głosy drogą korespondencyjną korespondencyjnego) wykonuje prawo głosu poczytuje się za wykonanie prawa głosu z wszystkich akcji (głosów z wszystkich akcji w przypadku akcji uprzywilejowanych co do głosu),posiadanych przez akcjonariusza.

Z uwagi na fakt, iż przedstawione projekty uchwał Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów poddanych pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia, w polu „Dodatkowe” w Formularzu akcjonariusz może określić odpowiedni zakres umocowania lub sposób postępowania pełnomocnika w tej sytuacji.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 26 listopada 2020 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze……………………….

reprezentowany przez:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA w dniu 26 listopada 2020r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

 

(data i podpis)

IV. ODDANIE GŁOSU, INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NAD POSZCZEGÓLNYMI UCHWAŁAMI. SPRZECIW.

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 26 listopada 2020 r. przez Pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

UCHWAŁA nr 1/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

 • Za …………………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw ………………………………… (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się…………………………….(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr2/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: w sprawie: przyjęcie porządku obrad

Głosowanie:

 • Za ………………………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3a/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za ……………………………………… (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się …………………………… (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3b/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za …………………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3c/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

 • Za …………………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się ………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 4/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny  (aport) do spółki zależnej

Głosowanie:

 • Za …………………………………….. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Przeciw …………………………………(ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)
 • Wstrzymuję się …………………………. (ilość głosów) ……………………… (ilość akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….

Treść instrukcji*:

Dodatkowe:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Projekt

Uchwała Nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana/i …………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki propozycji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka SA poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny  (aport) do spółki zależnej.
 7. Przeprowadzenie dyskusji nad przedstawionym przez Zarząd tematem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka SA poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
 9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3a/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3b/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i ………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3c/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i …………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny  (aport) do spółki zależnej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo w ramach przedsiębiorstwa Spółki pion handlowy stanowiący w strukturze organizacyjnej Spółki jednostkę wewnętrzną wyposażoną w składniki materialne i niematerialne, pracowników oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu handlowego, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością pionu handlowego, w szczególności czynności sprzedaży, marketingu i komunikacji korporacyjnej („ZCP”).

§ 2

Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż ZCP zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do spółki „Śnieżka Trade of Colours” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [(nr KRS 0000373430),(„Spółka Zależna”)] tj. spółki, w której Spółka bezpośrednio posiada 100% udziałów w zamian za udziały obejmowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP.

§ 4

Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:

 1. ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
 2. ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
 3. ustalenia (w porozumieniu ze Spółką Zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.