Aktualny kurs akcji:

Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 03 czerwca 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2012 rok.
 4. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2012 rok.
 5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2012 rok.
 6. Propozycji umorzenia akcji własnych.
 7. Projektu zmian w Statucie Spółki.
 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2012 rok.
 2. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 1. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.
 2. Podziału zysku netto za 2012 rok.
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2012 rok.
 4. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
 5. Umorzenia akcji własnych.
 6. Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 932 898 złotych.
 7. Przyjęcia zmian w statucie Spółki.
 1. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 13 maja 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – sekretariat@sniezka.com

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres sekretariat@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej ŚNIEŻKI, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sniezka.com , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób),informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

ŚNIEŻKA podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. ŚNIEŻKA zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik ŚNIEŻKI mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ŚNIEŻKI, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień  18 maja 2013 r. („Dzień Rejestracji”)
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami ŚNIEŻKA w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji ŚNIEŻKI na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 20 maja 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

ŚNIEŻKA niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami ŚNIEŻKI w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 18 maja 2013 r. oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 20 maja 2013 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. pod adresem ul. Dębica 44, 39-207 Brzeźnica godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 28-31 maja  2013 r.
Akcjonariusz Śnieżki  może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej ŚNIEŻKI od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej ŚNIEŻKI niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://www.sniezka.pl/

Wzór pełnomocnictwa
[miejscowość, data]
Pełnomocnictwo
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. na Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. zwołanym na dzień 03 czerwca  2013 r.

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 03 czerwca 2013 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 03 czerwca 2013  r.
DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/ Nazwa:
Adres
Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:
Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko/ nazwa)
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 03 czerwca 2013  r. roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)
w dniu o numerze
reprezentowany przez:
DANE PEŁNOMOCNIKA:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Nr dowodu:
poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 03 czerwca 2013 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

(data i podpis)

(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 03 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA nr1/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 2/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcie porządku obrad
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3a/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3b/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3c/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 4/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz     sprawozdania finansowego za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 5/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: podziału zysku netto za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 6/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA za 2013 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7a/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7b/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7c/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7d/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7e/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7f/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7g/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7h/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7i/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2012 rok
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 8/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: Umorzenia akcji własnych
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 9/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 932 898 złotych
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 10/2013
Walnego Zgromadzenia spółki FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. Spółka Akcyjna
w sprawie: Wprowadzenia zmian w statucie Spółki.
Głosowanie:

 • Za ………………………………………………………………..,……..(ilość głosów)
 • Przeciw   (ilość głosów)
 • Wstrzymuję się   (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….
Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

 

Projekt
Uchwała  Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana/i …………

Projekt
Uchwała  Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2012 rok.
 4. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2012 rok.
 5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2012 rok.
 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2012 rok.
 2. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 4. Propozycji umorzenia akcji własnych.
 5. Projektu zmian w Statucie Spółki.
 1. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.
 2. Podziału zysku netto za 2012 rok.
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2012 rok.
 4. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
 5. Umorzenia akcji własnych .
 6. Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 932 898 złotych.
 7. Przyjęcia zmian w statucie Spółki.
 1. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Projekt
Uchwała  Nr 3a/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i  …………………..

Projekt
Uchwała  Nr 3b/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i ………………………… .

Projekt
Uchwała  Nr 3c/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/i …………………………… .

Projekt
Uchwała  Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca  2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/11/2013  z dnia 24.04.2013 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2012 rok.

§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2012 rok na które składa się:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 307 974 tysięcy złotych.
b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące pełny dochód i zysk netto w wysokości 21 481 tysięcy złotych.
c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 714 tysięcy złotych.
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 24 472  tysięcy złotych.
e) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Projekt
Uchwała  Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/10/2013 z dnia 24.04.2013 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 21 480 355,67 złotych przeznaczyć na :

 • Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 25 235 556 złotych .
 1. dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2013 roku.
 2. wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 roku.
 • Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto  w łącznej kwocie:        429 607,12 zł
 • Różnica w kwocie 4 184 807,45 złotych  zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
 • Dodatkowo,  kwota 36 248,08 zł z tytułu wypłaty dla posiadaczy świadectw założycielskich za 2011 rok zostaje pokryta z kapitału zapasowego

§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Projekt
Uchwała  Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/12/2013 z dnia 24.04.2013 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2012. rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2012 rok.

§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2012 rok na które składa się:

 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 351 423 tysięcy złotych.
 • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 43 230 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 47 451 tysięcy złotych.
 • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 771 tysięcy złotych.
 • Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę            4 741 tysięcy złotych.
 • Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Projekt
Uchwała Nr 7a/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała Nr 7b/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
Podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała Nr 7c/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała Nr 7d/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Projekt 
Uchwała Nr 7e/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała Nr 7f/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała Nr 7g/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała Nr 7h/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała Nr 7i/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2012 roku.

Projekt
Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1 

 1. Na podstawie art. 359 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć akcje własne na okaziciela serii F w  łącznej ilości 932 898 (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) sztuk na kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
 2. Umorzenie określone w pkt. 1 jest umorzeniem dobrowolnym.
 3. Podstawą prawną umorzenia jest § 6 ust. 8 Statutu Spółki i art. 359 i 360 k.s.h.
 4. Umorzenie akcji określonych w pkt. 1 nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie art. 455 § 1 k.s.h.
 5. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku w związku z tym zastosowanie ma art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.
 6. Akcje serii F w ilości 932 898 zostają umorzone po cenie 31,00 zł. (trzydzieści jeden zł.) każda.
 7. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii F w wysokości 27 986 940 zł. (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć  tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego
 8. Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zbycie akcji przez Akcjonariuszy na rzecz Spółki celem ich umorzenia.

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Projekt
Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego FFiL ŚNIEŻKA S.A.

§ 1

 1. Na podstawie art. 360 KSH oraz podjętej uchwały nr 8/2013 ZWZA z dniu 03-06-2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 13 550 676 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty tj. 12 617 778 o kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych serii F w ilości 932 898 szt. tj.  na kwotę 932 898 zł. (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
 3. Cel obniżenia kapitału zakładowego wynika z nabycia przez Spółkę akcji własnych serii F celem ich umorzenia na mocy Uchwały Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02-04-2012 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Projekt
Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie
zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1. W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1
Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 550 676 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć   złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 550 676 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 617 778 zł (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12 617 778 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 1,2,3,4,5,6)
Dotychczasowe brzmienie:

2. Akcjami Spółki są:
1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
3) 1 805000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do  0730000, od 0750001 do 1825000; oraz
4) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz
5) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
6)  1 820 676 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1820676

Proponowana zmiana:

2. Akcjami Spółki są:
1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
3) 1 805 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do  0730000, od 0750001 do 1825000; oraz
4) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz
5) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
6)  887 778 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 887778.

§ 2
Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.