Aktualny kurs akcji:

Termin i porządek obrad ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

 

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH , art. 402 § 1,2

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.

c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2009 rok.

d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok.

e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok.

f. Propozycji umorzenia akcji własnych.

g. Projektu zmian w Statucie Spółki.

h. Projektu zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

i. Propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.

j. Propozycji zmiany zasad ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2009 rok.

b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok.

b. Podziału zysku netto za 2009 rok.

c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2009 rok.

d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok.

e. Umorzenia akcji własnych.

f. Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2 911,00 złotych.

g. Przyjęcie zmian w Statucie Spółki.

h. Przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

i.  Powołania Członka Rady Nadzorczej

j. Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 31 maja 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – sekretariat@sniezka.com

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres sekretariat@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej ŚNIEŻKI, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sniezka.com ,dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób),informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

ŚNIEŻKA podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. ŚNIEZKA zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik ŚNIEZKI mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ŚNIEŻKI, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ŚNIEŻKA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 05czerwca 2010 r. („Dzień Rejestracji”)

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami ŚNIEŻKA w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji ŚNIEŻKI na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 07 czerwca 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

ŚNIEŻKA niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami ŚNIEŻKI w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 05 czerwca 2010 r. oraz

b)  zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 07 czerwca 2010 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. pod adresem 39-207 Brzeźnica 18 godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 16 do 18 czerwca  2010 r.

Akcjonariusz Śnieżki  może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej ŚNIEŻKI od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej ŚNIEŻKI niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://www.sniezka.pl/

 

W treści Statutu Spółki proponuje się następujące zmiany:

1. W §5 rozdziału II „Przedmiot działalności Spółki ” ustęp 2 

Dotychczasowe brzmienie:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja artykułów spożywczych i napojów (Kod PKD : 15 )

2) Produkcja drewna i wyrobów z drewna (Kod PKD : 20 )

3) Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury (Kod PKD : 21 )

4) Działalność wydawnicza: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Kod PKD : 22 )

5) Produkcja wyrobów chemicznych (Kod PKD : 24 )

6) Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (Kod PKD : 25 )

7) Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (Kod PKD : 26 )

8) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (Kod PKD : 28 )

9) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (Kod PKD : 31 )

10) Budownictwo (Kod PKD : 45 )

11) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (Kod PKD : 51 )

12) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (Kod PKD:52)

13) Transport lądowy; transport rurociągowy (Kod PKD : 60 )

14) Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (Kod PKD: 63 )

15) Pośrednictwo finansowe (Kod PKD : 65 )

16) Obsługa nieruchomości (Kod PKD : 70 )

17) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (Kod PKD : 71 )

18) Nauka (Kod PKD : 73 )

19) Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (Kod PKD : 74 )

20) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (Kod PKD 90 ).

Proponowana zmiana:

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja artykułów spożywczych;

2) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

3) produkcja papieru i wyrobów z papieru

4) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

5) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

6) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

7) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

8) produkcja metali

9) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

10) produkcja urządzeń elektrycznych

11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

12) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

13) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

14) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

15) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

16) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

17) roboty budowlane specjalistyczne

18) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

19) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

20) transport lądowy oraz transport rurociągowy

21) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

22) działalność wydawnicza

23) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

25) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

26) reklama, badanie rynku i opinii publicznej

27) wynajem i dzierżawa

28) badania naukowe i prace rozwojowe

29) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.

 

2. W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1 

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.553.587,00 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13.553.587 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana:

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 550 676 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych)i dzieli się na nie więcej niż 13 550 676 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

3. W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 1,2,3,4,5,6)

Dotychczasowe brzmienie:

2. Akcjami Spółki są:

1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3) 334 584 akcji imiennych seria C o numerach od 0009376 do 0062500, od 0373751 do 0387500, od 0750001 do 0762500, od 0800001 do 0825000, od 0836251 do 0837500, od 0916251 do 0925000, od 1009376 do 1112500, od 1379792 do 1387500, od 1612501 do 1637500, od 1665626 do 1700000, od 1775001 do 1825000; oraz

4) 1 470 416 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0009375; od 0062501 do 0373750; od 0387501 do 0730000; od 0762501 do 0800000; od 0825001 do 0836250; od 0837501 do 0916250; od 0925001 do 1009375; od 1112501 do 1379791; od 1387501 do 1612500; od 1637501 do 1665625; od 1700001 do 1775000; oraz

5) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

6) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

7) 1 823 587 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1823587.

 

Proponowana zmiana:

2. Akcjami Spółki są:

1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3) 1 805000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do  0730000, od 0750001 do 1825000; oraz

4) 7 325 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000; oraz

5) 2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

6) 1 820 676 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1820676.

4. W §10 rozdziału IV „Organy Spółki”

Dotychczasowe brzmienie:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

2) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków Zarządu,

4) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

5) nabywanie akcji własnych przez Spółkę,

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Brzeźnicy lub Dębicy”;

 

Proponowana zmiana:

 

1.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

1)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

2) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

3)  ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania członków Zarządu,

4) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,

5) nabywanie akcji własnych przez Spółkę,

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Brzeźnicy lub Dębicy”;

4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

5.  Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jestjednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

6. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obejmuje to w szczególności:

a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

7. Ryzyko wystąpienia problemów technicznych w trakcie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym opisanych w pkt 6 litera a do litery c, w tym ryzyko związane z nieoddaniem głosu leży po stronie Akcjonariusza.

8. Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje możliwość oddania przez akcjonariusza głosu  na walnym zgromadzeniu  drogą korespondencyjną.

5.        W §14ust. 2 pkt 7  rozdziału IV „Organy Spółki”

Dotychczasowe brzmienie:

7. powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków

Proponowana zmiana:

7. powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu;  odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków oraz zawieranie umów o pracę, rozwiązywanie i wprowadzanie zmian do umów o pracę;

6.        W § 18  rozdziału VII „Postanowienia końcowe”

Dotychczasowe brzmienie:

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowana zmiana:

1.       Spółka  prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:

1)       ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

2)       informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

3)       dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

4)       projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

5)       formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

 

2.       Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. na Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2010 r.

 

(WZÓR)Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 21 czerwca 2010 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 21 czerwca 2010 r.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:………………

Adres……………….

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:…………..

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuFFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 21 czerwca 2010 r.roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

…………………………

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)
w dniu…………………. o numerze…..

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:.

Adres:………………

Nr dowodu:………

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. w dniu 21 czerwca 2010 r.zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

…………………………

(data i podpis)