Aktualny kurs akcji:

Termin i porządek obrad ZWZA

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 roku (czwartek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad

2.        Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.        Przyjęcie porządku obrad

5.        Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.        Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a.        Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok

b.         Sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok

c.        Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2008 rok

d.        Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008 rok

e.        Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008 rok

f.         Propozycji umorzenia akcji własnych

g.        Projektu zmian w Statucie Spółki

7.        Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a.        Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2008 rok

b.        Zwięzłej oceny sytuacji Spółki

8.        Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami

9.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok

b)       Podziału zysku netto za 2008 rok

c)       Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2008 rok

d)       Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok

e)       Umorzenia akcji własnych.

f)        Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 287 184 złotych

g)       Przyjęcia zmian w statucie Spółki

h)        Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia

10.     Wolne wnioski

11.     Zamknięcie obrad

 

 

W treści Statutu Spółki proponuje się następujące zmiany:

 

1.              W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1

Dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 850 000 zł (trzynaści milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 850 000 (trzynaści milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 562 816(trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 562 816 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście)  akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

 

2.        §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 1,2,3,4,5,6)

Dotychczasowe brzmienie:

1.             Akcjami Spółki są:

1)       100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2)       400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3)       1.825.000 akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1825000; oraz

4)       7.325.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000, oraz

5)       2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz

6)       2.100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2100000”

 

Proponowana zmiana:

2. Akcjami Spółki są:

1)       100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz

2)       400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz

3)       334 584 akcji imiennych seria C o numerach od 0009376 do 0062500, od 0373751 do 0387500, od 0750001 do 0762500, od 0800001 do 0825000, od 0836251 do 0837500, od 0916251 do 0925000, od 1009376 do 1112500, od 1379792 do 1387500, od 1612501 do 1637500, od 1665626 do 1700000, od 1775001 do 1825000, oraz

4)       12 728 232 akcji na okaziciela serii C, D, E i F

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z  Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr 18, do dnia 18 czerwca 2009 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki stosownie do postanowień art. 412 §3 KSH. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Odpis sprawozdania finansowego FFiL „ŚNIEŻKA” za 2008 rok oraz opinia i raport biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

 

Projekt uchwały o podziale zysku:

Zysk netto za 2008 rok w wysokości 39.210.787,50  zł.  przeznaczyć na :

1.        Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,35 zł (jeden złoty i trzydzieści pięć  groszy) na jedną akcję.

– dniem dywidendy jest dzień 25 sierpnia 2009 roku.

– wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 08 września 2009 roku.

2.     Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich   w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto  w łącznej kwocie: 784.215,76 zł

3.     Pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.