Aktualny kurs akcji:

Szacunkowe, wybrane wyniki za 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz Spółki za 2018 rok:

  1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 586 777 tys. zł;
  2. jednostkowe przychody ze sprzedaży – 522 271 tys. zł;
  3. skonsolidowany zysk netto   –  63 802 tys. zł;
  4. jednostkowy zysk netto  –  60 948 tys. zł;

Przedstawione wyniki zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Spółka zastrzega, że:

  • Podane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem ostatecznych wyników za 2018 rok;
  • Powyższe wyniki będą podlegały badaniu przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie;
  • Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało zaplanowane na 29 marca 2019 roku;
  • Ewentualne zmiany wyników odbiegające w istotny sposób od wyżej wymienionych wartości zostaną przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w kwocie 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu Spółki.