Aktualny kurs akcji:

Szacunkowe, wybrane wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka za II kwartał 2020 r. i za całe I półrocze 2020 r.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Spółka”) – w związku z trwającą pandemią COVID-19, której skutki, w jego opinii, istotnie wpłynęły na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka („Grupa”) w II kwartale br., a także mając na uwadze prowadzoną politykę informacyjną, której fundamentem jest przejrzysta komunikacja z akcjonariuszami i pozostałymi interesariuszami Spółki – przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki Grupy za II kwartał 2020 r., a także za I półrocze 2020 r.

Zarząd Spółki zaznacza przy tym, że:

 • nie należy traktować zaprezentowanych poniżej szacunków jako źródła jakichkolwiek wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników Grupy w kolejnych okresach wobec dużych zaburzeń wywołanych skutkami pandemii COVID-19, nieprzewidywalności kolejnych zdarzeń zewnętrznych oraz braku możliwości oszacowania na dzień publikacji niniejszego raportu trwałości zaobserwowanych w I półroczu br. zmian zachowań konsumenckich. Przykładowo, sprzedaż produktów Grupy w poszczególnych miesiącach II kwartału br. różniła się od wyników ubiegłorocznych, bez wyraźnego trendu (np. zwiększona sprzedaż w maju br. wobec spadku sprzedaży w kwietniu br.);
 • na wyniki Grupy wpływa wiele czynników zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą Zarządu Spółki (w tym wyjątkowo duża niepewność i zmienność sytuacji rynkowej związana z brakiem dokładnych informacji na temat czasu trwania zagrożenia epidemicznego i skali wszystkich ewentualnych kolejnych ograniczeń z tym związanych, a także skutków gospodarczych tych ograniczeń po ustaniu zagrożenia epidemicznego);
 • działania Zarządu Spółki niezmiennie będą się koncentrowały na zapewnieniu: bezpieczeństwa pracownikom, bezpiecznego poziomu płynności finansowej, ciągłości produkcji, bezpieczeństwa partnerów biznesowych Grupy, a także na zachowaniu ciągłości realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych. Może, choć nie musi, mieć to wpływ na wyniki przyszłych okresów;
 • w ocenie Zarządu Spółki, na szacunkowe wyniki II kwartału 2020 r. i łącznie całego I półrocza 2020 r. bezpośredni wpływ miały skutki pandemii COVID-19, w tym szczególnie zachowania konsumenckie. Spółka nie jest w stanie obecnie ocenić, w jakim stopniu mają one charakter tymczasowy, a w jakim stały, choć niektóre z obecnych obserwacji mogą wskazywać na to, że duża część klientów finalnych Grupy powróci do zachowań sprzed stanu pandemii i będzie traktować główną część wydatków na kluczowe produkty Grupy – tj. farby i preparaty do ochrony i dekoracji drewna – przede wszystkim jako wydatki dokonywane nie częściej niż jednokrotnie w trakcie jednego sezonu remontowego (dla danej nieruchomości).

Szacunki wyników za II kwartał 2020 r.:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 266 193 tys. zł (wobec 200 972 za II kwartał 2019 r., + 32,5% r/r),
 • skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 45 739 tys. zł (wobec 25 597 za II kwartał 2019 r., +78,7% r/r),
 • skonsolidowana EBITDA: 54 280 tys. zł (wobec 31 827 za II kwartał 2019 r., +70,5% r/r),
 • skonsolidowany zysk netto: 38 507 tys. zł (wobec 20 297 za II kwartał 2019 r., +89,7% r/r).

Szacunki wyników za I półrocze 2020 r.:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 433 957 tys. zł (wobec 329 480 za I półrocze 2019 r., +31,7% r/r),
 • skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 65 820 tys. zł (wobec 42 874 za I półrocze 2019 r., +53,5% r/r),
 • skonsolidowana EBITDA: 82 407 tys. zł (wobec 54 439 za I półrocze 2019 r., +51,4% r/r),
 • skonsolidowany zysk netto: 53 797 tys. zł (wobec 34 407 za I półrocze 2019 r., +56,4% r/r).

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż ze względu na zaburzenie wyników wywołane pandemią COVID-19 oraz sezonowość charakterystyczną dla całej branży (natężenie prac remontowo-budowlanych zazwyczaj jest większe w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego, co wynika z warunków pogodowych na głównych rynkach, na których działa Grupa),wyniki sprzedaży produktów Grupy należy, w jego opinii, analizować po zakończeniu sezonu (tj. po trzecim kwartale roku obrotowego),a wyniki finansowe – w układzie rocznym.

Ponadto Zarząd Spółki zastrzega, że:

 • powyższe szacunki uwzględniają pełną konsolidację wyników Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych, podczas gdy wyniki za analogiczne okresy 2019 r. uwzględniały konsolidację wyników Poli-Farbe od 15 maja 2019 r. (tj. od połowy II kwartału ub.r.);
 • powyższe szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie (w tym w wyniku przeglądu projektu raportu za I półrocze przez firmę audytorską). Ewentualne zmiany wyników odbiegające w istotny sposób od wyżej wymienionych wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie;
 • ewentualne nowe okoliczności i zdarzenia, istotnie wpływające na działalność, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Grupy, będą przekazywanie do publicznej wiadomości w kolejnych raportach (bieżących lub okresowych);
 • ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Śnieżka za I półrocze 2020 r., którego przekazanie do publicznej wiadomości jest zaplanowane na środę, 16 września 2020 r.