Aktualny kurs akcji:

Sprzedaż posiadanych udziałów w spółce zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 7 grudnia 2011 roku umów sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych przez emitenta w spółce zależnej          Farbud Sp. z o.o. w ten sposób, że:

1. 1068 (jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem) udziałów posiadanych w spółce Farbud Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zostało sprzedane na rzecz Pana Jerzego Samonka (dotychczasowego udziałowca spółki Farbud) za łączną cenę 2.381.260 zł. (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona przez Nabywcę w następujących terminach:

  • kwota 430.960,00 zł w terminie do dnia 31.12.2012 r.
  • kwota 497.800,00 zł w terminie do dnia 31.12.2013 r.
  • kwota 474.800,00 zł. w terminie do dnia 31.12.2014 r.
  • kwota 501.800,00 zł. w terminie do dnia 31.12.2015 r.
  • kwota 475.900,00 zł w terminie do dnia 31.12.2016 r.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem następującego warunku zawieszającego:

Niniejsza umowa wchodzi w życie w razie skutecznego ustanowienia przez Nabywcę zabezpieczeń określonych w umowie tj.

a)     hipoteki na przysługującym Spółce FARBUD sp. z o.o. w Lublinie prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki o nr 14/3 i 14/5 objętej księga wieczystą nr KW ZA1Z/00007606/3 wpisanej na pierwszym miejscu do kwoty 2.500.000 zł. (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wraz z oświadczeniem spółki FARBUD sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z obciążonej nieruchomości określone w art. 777 §1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie zostanie złożone w akcie notarialnym ustanawiającym hipotekę.

b)     notarialne oświadczenie Nabywcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

2. 104 (sto cztery) udziały w Spółce pod firmą Farbud sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie o wartości nominalnej 1000 zł. (tysiąc złotych) każdy zostało zbyte na rzecz spółki Farbud Sp. z o.o. w celu umorzenia udziałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych oraz postanowieniami Umowy Spółki. Wynagrodzenie Śnieżki za zbyte udziały wynosi 1.008.280,00 zł. (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych). Wynagrodzenie to zostanie zapłacone w terminie do 31 grudnia 2011 roku.

W wyniku powyższych transakcji Śnieżka S.A. nie posiada już żadnych udziałów w spółce Farbud Sp. z o.o. i spółka Farbud Sp. z o.o. przestała wchodzić w skład Grupy Kapitałowej emitenta.