Aktualny kurs akcji:

Sprzedaż nieruchomości

Zarząd FFiL Śnieżka SA (Emitent) informuje, że w dni 1 czerwca 2018 roku zawarł umowę sprzedaży nieruchomości o przeznaczeniu nierolnym położonej na terenie gminy Dębica Obręb 0014 Zawada, powiat dębicki, woj. podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1338 o pow. 5.2973 ha, powstałej ze scalenia działek ewidencyjnych o nr 14/12, nr 14/24, nr 14/26, nr 14/28.

Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Emitenta w dniu 4 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na centrum logistyczne (Raport bieżący nr 12/16). W związku z nabyciem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 14/20 o powierzchni 14,9544 ha (Raport bieżący nr 4/2018) z przeznaczeniem na centrum logistyczne, Emitent podjął decyzje o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Nabywcą nieruchomości jest DL Invest Group XXII Sp. z. o.o. z siedzibą w Katowicach, adres 40-013 Katowice ul. Andrzeja Mielęckiego 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633196, NIP 9542768558, REGON 365342953.

Strony ustaliły cenę sprzedaży nieruchomości w wysokości 6 602 270,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych) brutto – w tym VAT 23%.