Aktualny kurs akcji:

Sprzedaż biznesu farb proszkowych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 16 stycznia 2017 roku umowy sprzedaży aktywów przeznaczonych do prowadzenia działalności w ramach produkcji i sprzedaży farb proszkowych marki Proximal na rzecz spółek Teknos – Oliva sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Chwaszczyńska 129-149, 81-571 Gdynia),numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000110130 oraz Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000052214.

Umowa obejmuje sprzedaż aktywów materialnych i niematerialnych, w szczególności (na podstawie odrębnej umowy)  praw ochronnych do znaku towarowego Proximal oraz  praw autorskich majątkowych do utworu stanowiącego znak towarowy Proximal, przysługujących spółce  TM Investment Sp. z o.o. (spółka zależna od emitenta),know-how, zapasu wyrobów gotowych farb proszkowych, wszelkich praw własności intelektualnej użytych bezpośrednio, związanych lub powiązanych z marką Proximal. Cena sprzedaży aktywów objętych umową (oraz umową dotyczącą znaku towarowego Proximal) nie przekracza 1% wartości aktywów FFiL Śnieżka SA wg stanu na dzień dokonania transakcji. Przychody z tytułu sprzedaży farb proszkowych, nie przekroczyły w 2016 r. 1% wartości przychodów netto Grupy Śnieżka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie kontynuowała produkcję i sprzedaż farb proszkowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy Teknos – Oliva sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2017 roku.