Aktualny kurs akcji:

Spłata pożyczki do spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o dokonaniu w dniu 21 grudnia 2015 roku częściowej spłaty pożyczki otrzymanej od swojej spółki zależnej TM Investment sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy, w wysokości 30 200 000 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście tysięcy złotych) z ogólnej kwoty zadłużenia, które przed dokonaniem spłaty wynosiło 76 670 000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów złotych sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Umowa pożyczki pomiędzy Śnieżką S.A. (pożyczkobiorca) a spółką zależną emitenta TM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (pożyczkodawca) umożliwia korzystanie z pożyczki do wysokości 80 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na 31 grudnia 2018 roku.

Pożyczka została udzielona w formie linii odnawialnej z przeznaczeniem na refinansowanie oddanych środków trwałych, z możliwością wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach przyznanego limitu. Spłata pożyczki nastąpiła ze środków własnych emitenta.

Oprocentowanie pożyczki jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów pożyczek.

Łączna wartość umów pożyczek zawartych pomiędzy Śnieżką a spółką TM Investment Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 80 mln zł.

Kryterium uznania dzisiejszej transakcji za znaczącą jest wartość dokonanej spłaty pożyczki, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.