Aktualny kurs akcji:

Śmierć członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację o tym, iż w dniu 8 marca 2018 r. zmarł Pan Stanisław Mikrut, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Stanisław Mikrut zasiadał w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 16 stycznia 1998 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działa w przewidzianym przez przepisy prawa oraz Statut Spółki składzie osobowym posiadającym pełną zdolność do podejmowania decyzji.