Aktualny kurs akcji:

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu przez Panią Ewę Hałucha oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki ze skutkiem na moment zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad będzie uwzględniał ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

Pani Ewa Hałucha pełni także funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu Śnieżki.

Pani Ewa Hałucha wskazała powody osobiste, jako przyczynę rezygnacji.