Aktualny kurs akcji:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję, że rekomenduje akcjonariuszom Śnieżki – którzy będą podejmowali uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2020 na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki – wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w kwocie 45 424 000,80 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych, osiemdziesiąt groszy),tj. w wysokości 3,60 złotych na jedną akcję.