Aktualny kurs akcji:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za rok 2023

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom Śnieżki wypłaty dywidendy z zysku za 2023 rok w kwocie 39 998 356,26 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 26/100), tj. w wysokości 3,17 złotych (słownie: trzy złote, siedemnaście groszy) na jedną akcję.

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2023 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki. Zgodnie z przepisami prawa Zarząd przedłoży powyższe stanowisko do oceny Rady Nadzorczej Śnieżki.