Aktualny kurs akcji:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za 2022 rok

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom Śnieżki wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 18 295 778,10 złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy, siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 10/100), tj. w wysokości 1,45 złotych (słownie: jeden złoty, czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję.

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2022 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki. Zgodnie z przepisami prawa Zarząd przedłoży powyższe stanowisko do oceny Rady Nadzorczej Śnieżki.