Aktualny kurs akcji:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję, że rekomenduje akcjonariuszom Śnieżki – którzy będą podejmowali uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2019 na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki – wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w kwocie 32 806 222,80 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, osiemdziesiąt groszy) złotych, tj. w wysokości 2,60 złotych na jedną akcję.