Aktualny kurs akcji:

Przyjęcie polityki dywidendowej dla spółki zależnej Poli-Farbe Vegyipari Kft.

W nawiązaniu do raportu 2/2019 z 11 lutego 2019 r. – informującego o transakcji nabycia 80% udziałów Poli-Farbe Vegyipari Kft. („Poli-Farbe”),w tym o zamiarze przyjęcia polityki dywidendowej dla tej spółki – Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 25 maja 2020 r. udziałowcy Poli-Farbe przyjęli politykę dywidendową dla tej spółki. Na jej mocy Poli-Farbe będzie wypłacała dywidendę w każdym roku na poziomie minimum 50% zysku do podziału.

Dodatkowo Zarząd Śnieżki informuje, że na tym samym zgromadzeniu udziałowcy Poli-Farbe uchwalili dywidendę za 2019 r. Jej źródłem będzie zysk Poli-Farbe za ubiegły rok oraz – w związku z istotną zmianą struktury finansowania działalności operacyjnej tej spółki poprzez zwiększenie długu bankowego w strukturze finansowania – niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Łącznie dywidenda wyniesie 1,8 miliarda forintów węgierskich (tj. około 23,2 miliona złotych Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do struktury udziałowej i Śnieżka otrzyma 80% z uchwalonej dywidendy, tj. 1,44 miliarda forintów węgierskich (około 18,5 miliona złotych).

Dywidenda zostanie wypłacona udziałowcom w terminie 45 dni od dnia podjęcia uchwały. Dywidenda zostanie wypłacona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z dnia 25 maja 2020 r. – zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych.