Aktualny kurs akcji:

Przyjęcie celów strategicznych Grupy Kapitałowej Śnieżka

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że 26 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia celów strategicznych Grupy Kapitałowej Śnieżka („GK Śnieżka”).

Cele strategiczne GK Śnieżka obejmują osiągnięcie w 2028 roku poniższych celów finansowych oraz celów niefinansowych:
* skonsolidowane przychody netto GK Śnieżka na poziomie 1,1 miliarda  złotych,
* marża skonsolidowanego zysku operacyjnego GK Śnieżka powiększonego o amortyzację (marża EBITDA) na poziomie 18%,
* wyższy niż 20% udział GK Śnieżka zrealizowany na każdym z kluczowych rynków: Polska, Węgry i Ukraina,
* osiągnięcie na kluczowych dla GK Śnieżka rynkach rozpoznawalności marek: Śnieżka, Magnat, Polifarbe i Vidaron jako jednych z trzech pierwszych wskazywanych przez   konsumentów marek farb w badaniu rozpoznawalności,
* systematyczna poprawa wskaźników zrównoważonego rozwoju spółek GK Śnieżka ocenianych przez firmę EcoVadis,
* budowanie angażującego środowiska pracy wyrażonego dodatnim poziomem polecania przez pracowników GK Śnieżka w badaniu eNPS.

Zarząd Śnieżki przyjął ww. cele strategiczne biorąc pod uwagę poniższe najważniejsze założenia:
– nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne na kluczowych rynkach, na których prowadzi działalność GK Śnieżka: Polska, Węgry i Ukraina,
– nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień przyjęcia celów strategicznych,
– wartość skonsolidowanego zysku netto przeznaczana na wypłatę dywidendy przez Walne Zgromadzenie Śnieżki pozostanie zgodna z przyjętym przez Zarząd Śnieżki dotychczasowym założeniem w zakresie rekomendacji wypłaty dywidendy,
– wydatki inwestycyjne odbywać się będą zgodnie z przyjętym planem,

Zarząd Śnieżki wskazuje, że przyjęte cele strategiczne nie stanowią prognozy ani szacunku przyszłych wyników GK Śnieżka, a jedynie wskazują zamierzone kierunki działania do 2028 roku.