Aktualny kurs akcji:

Przekroczenie progu 5% głosów przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 stycznia 2013 roku zawiadomienia o objęciu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK znacznego pakietu akcji w wysokości 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. o następującej treści:

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.  Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.  („Spółka”) z siedzibą w Lubzinie, zawartych w dniu 8 stycznia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 10 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 771.524 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,69% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 771.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 11 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 781.669 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,77% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 781.669  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów.