Aktualny kurs akcji:

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie rozpoczęcia rozmów z podmiotem w sprawie możliwości ewentualnego zakupu przez ten podmiot akcji w FFiL Śnieżka S.A.

Zarząd Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2011 r. emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu raportu bieżącego o posiadanej informacji poufnej wraz z podaniem przyczyn tego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że przekaże do publicznej wiadomości raport dotyczący tego zdarzenia do dnia 31 marca 2012 r. Przedmiotem opóźnienia było rozpoczęcie przez emitenta oraz jego akcjonariuszy rozmów z jednym ze światowych liderów w produkcji powłok malarskich („Inwestor”) na temat możliwości przyszłej strategicznej współpracy pomiędzy Śnieżką a Inwestorem oraz ewentualnego zakupu akcji w Śnieżce przez Inwestora. Przyczyny opóźnienia były zgodne z brzmieniem zarówno przepisu art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie, jak również z wydanym na podstawie art. 60 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych – §2 ust. 1 pkt. 1. Publikacja wyżej wymienionych informacji mogłaby bowiem w dużym stopniu zagrozić słusznym interesom Emitenta, jak również interesom jego kontrahenta, w szczególności mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji oraz doprowadzić do zerwania negocjacji. Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje ponadto, że rozmowy z Inwestorem na temat możliwości ewentualnego zakupu akcji przez Inwestora w Śnieżce zostały ostatecznie zakończone. Nie doprowadziły one do porozumienia w przedmiocie zakupu akcji w Śnieżce przez Inwestora.