Aktualny kurs akcji:

Przedłużenie ograniczenia produkcji w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. – spółce zależnej FFiL Śnieżka SA oraz informacje w sprawie zwyczajowej rekomendacji Zarządu dotyczącej dywidendy a także ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia.

W nawiązaniu do raportu 2/2020 Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o decyzji Dyrektora Generalnego Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o („Śnieżka-Ukraina”) o przedłużeniu ograniczenia części produkcji w Śnieżka-Ukraina, tj. przedłużeniu zawieszenia pracy na drugiej zmianie.

Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację na ukraińskim rynku. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Śnieżki nie jest w stanie oszacować skutków, jakie powyższe ograniczenia w produkcji Śnieżka-Ukraina będą miały na wyniki finansowe w trwającym i w przyszłych okresach spółki Śnieżka-Ukraina, i tym samym całej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Informacje o ewentualnych, znaczących zmianach w zakresie produkcji Śnieżki-Ukraina w stosunku do stanu aktualnego będą przekazywane w raportach bieżących.

Ponadto Zarząd Śnieżki, w oparciu o „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2016” („Dobre Praktyki”),w świetle prowadzonej dotąd polityki informacyjnej oraz:

  • mając na uwadze treść Dobrych Praktyk w zakresie poszanowania praw akcjonariuszy oraz przejrzystej komunikacji z akcjonariuszami i uczestnikami rynku kapitałowego;
  • z uwagi na niepewną i ciągle zmieniającą się sytuację rynkową związaną z skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, mającą wpływ na analizy i decyzję Zarządu Spółki dotyczącą treści rekomendacji dla walnego zgromadzenia Spółki, dotyczącą ewentualnej wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok;
  • opublikowane 27 marca br. raporty Spółki i Grupy Kapitałowej  za rok 2019;

informuje, że uchwała Zarządu zawierająca rekomendację dotyczącą dywidendy – zwyczajowo poprzedzająca w dotychczasowej praktyce Spółki zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia – a także ogłoszenie o jego zwołaniu zostaną ogłoszone w terminach późniejszych niż w ostatnich latach.

Intencją Zarządu Śnieżki jest zwołanie walnego zgromadzenia w możliwie bliskim terminie, jednak przy uwzględnieniu ww. okoliczności i wynikających z nich ograniczeń.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia (w tym termin, porządek obrad i treść projektów uchwał) oraz rekomendacja Zarządu dotycząca dywidendy (jej rekomendowanej wysokości albo rekomendacji w sprawie jej niewypłacania) zostaną przekazane do publicznej wiadomości w trybie raportów bieżących.