Aktualny kurs akcji:

Pożyczka od spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 26 kwietnia 2012 roku, aneksu do umowy pożyczki pomiędzy Śnieżką S.A. (pożyczkobiorca) a spółką zależną emitenta TM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (pożyczkodawca). Aneks wydłuża kwotę pożyczki w wysokości do 25 mln zł do dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną emitenta.

Oprocentowanie pożyczki jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów pożyczek. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 25 kwietnia 2013 roku.

Łączna wartość umów pożyczek zawartych pomiędzy Śnieżką a spółką TM Investment Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 25 mln zł.

Kryterium uznania umowy pożyczki za znaczącą jest wartość umowy pożyczki, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta