Aktualny kurs akcji:

Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Śnieżki dokonała wyboru następujących Członków Zarządu FFiL Śnieżka S.A. na VIII kadencję:

Pana Piotra Mikrut na Prezesa Zarządu

Pana Witolda Waśko na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych

Panią Joannę Wróbel-Lipa na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych

Wszyscy nowo powołani Członkowie Zarządu wchodzili w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

Pan Piotr Mikrut – Prezes Zarządu

Pan Piotr Mikrut jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania, którą ukończył w roku 1995 z wyróżnieniem. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Marketingu w spółce CHEMAL s.c., na bazie której powstała Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. W spółce tej pracował w latach 1995-1997. Od roku 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PPHU 2M Sp. z o.o., w której był również jednym z udziałowców. Od 30 marca 2004 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Pan Piotr Mikrut nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Witold Waśko – Członek Zarządu

Pan Witold Waśko ukończył Politechnikę Rzeszowską, specjalność: lotnictwo. Pan Witold Waśko ukończył również podyplomowe studia na Małopolskiej Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania na kierunku rachunkowość i finanse. W 2009 roku zdał egzamin na biegłego rewidenta. W trakcie pracy zawodowej odbył liczne kursy m.in.: kurs budżetowania prowadzony przez Nord Controling, kurs planowania finansowego firmy „Pator”, kurs zarządzania jakością, kurs zarządzania zasobami ludzkimi.

Pan Witold Waśko kolejno pracował:

  • w latach 1989 – 1991 w WSK PZL Mielec jako Referent ds. Technicznych,
  • w latach 1992 – 1994 w P.P.H.U. „Chemal” s.c. jako Księgowy-informatyk,
  • w latach 1994 – 1998 w Fabryce Farb i Lakierów „Chemal” s.c. jako Dyrektor ds. Finansowych,
  • w latach 1998 – 2003 w Spółce jako Dyrektor ds. Ekonomicznych i Członek Zarządu.

Od 1 kwietnia 2005 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Pan Witold Waśko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Joanna Wróbel-Lipa – Członek Zarządu

Pani Joanna Wróbel-Lipa ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, specjalność: Zarządzanie i Marketing. W okresie od czerwca 2003 do października 2004 roku była słuchaczem Studiów podyplomowych The Advanced Certificatein Marketing, prowadzonych przez Instytut Rozwoju Biznesu.

Prace zawodową rozpoczęła w maju 2000 roku w FFiL Śnieżka S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Od sierpnia 2003 roku do grudnia 2004 roku zajmowała stanowisko Kierownika Działu Marketingu, a od stycznia 2005 roku do lipca 2006 roku Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Marketingu. W sierpniu 2006 roku Pani Joanna Wróbel-Lipa objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlowych, jednocześnie z funkcją Prokurenta. W grudniu 2007 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu FFiL Śnieżka SA. Od 6 maja 2011 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Pani Joanna Wróbel-Lipa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prezes Zarządu Pan Piotr Mikrut wyznaczył Członka Zarządu Panią Joannę Wróbel-Lipa oraz Członka Zarządu Pana Witolda Waśko do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.