Aktualny kurs akcji:

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza powołała prezesa oraz członków zarządu Śnieżki kolejnej, IX kadencji:
– Pana Piotra Mikruta na Prezesa Zarządu,
– Pana Witolda Waśko na Członka Zarządu,
– Panią Joannę Wróbel-Lipa na Członka Zarządu,
– Pana Zdzisława Czerwca na Członka Zarządu.

Wszyscy powołani w skład Zarządu IX kadencji wchodzili także w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

Tego samego dnia Prezes Zarządu Piotr Mikrut wyznaczył wszystkich pozostałych Członków Zarządu, tj. Zdzisława Czerwca, Witolda Waśko oraz Joannę Wróbel-Lipę do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.

Pan Piotr Mikrut, Prezes Zarządu jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który ukończył z wyróżnieniem. Uczestniczył także w licznych szkoleniach dla kadry menadżerskiej.

Doświadczenie zawodowe Prezesa Śnieżki jest ściśle związane z branżą farb i lakierów. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Marketingu w lokalnej spółce z branży farbiarskiej, historycznie związanej ze Śnieżką SA, w której pracował w latach 1995-1997. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu jednej z firm działającej w obszarze chemii budowlanej, której był również udziałowcem. Do Śnieżki ponownie dołączył w 2004 r., gdzie od tamtej pory nieprzerwanie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.
Pan Witold Waśko, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomicznych jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej (specjalność: lotnictwo), a także podyplomowych studiów z rachunkowości i finansów na Małopolskiej Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania. Uczestniczył w licznych kursach, m.in.: budżetowania, planowania finansowego, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi oraz menedżerskich. Od 2009 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Od początku swojej kariery zawodowej skoncentrowany na zarządzaniu finansami. W latach 1989-1991 pracował w WSK „PZL Mielec”, następnie od 1992 r. do 2003 r. był związany ze spółką CHEMAL. Zajmował w niej kolejno stanowiska: Księgowego, Dyrektora ds. Finansowych oraz Dyrektora ds. Ekonomicznych i Członka Zarządu.
W 2005 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Śnieżki.

Pani Joanna Wróbel-Lipa, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Handlowych jest absolwentem Akademii Ekonomiczną w Katowicach (specjalność: Zarządzanie i Marketing) oraz studiów podyplomowych The Advanced Certificate in Marketing, prowadzonych przez Instytut Rozwoju Biznesu. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu marketingu i sprzedaży.
W Śnieżce, z którą jest związana od 2000 r., odpowiada za marketing i sprzedaż. Pracę rozpoczęła na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu, a w kolejnych latach pełniła funkcję Kierownika Działu Marketingu oraz Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Marketingu. W 2006 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlowych, łącząc je z funkcją prokurenta.
W 2007 r. została powołana na stanowisko Członka Zarządu Śnieżki, a od 2011 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o., która w Grupie Kapitałowej Śnieżka odpowiada za marketing i sprzedaż do klientów oraz pozostałych spółek z Grupy.

Pan Zdzisław Czerwiec, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw jest absolwentem studiów inżynierskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (specjalność: geodezja i wycena nieruchomości), a także studiów magisterskich o tym profilu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe: menedżerskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z psychologii w biznesie w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz z zakresu logistyki i zarządzania Łańcuchem Dostaw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Związany ze Śnieżką od 1999 r. Początkowo pracował na stanowiskach specjalistycznych, a następnie menedżerskich w obszarach: produkcji, marketingu, handlu, sprzedaży krajowej i eksportowej, obsługi klienta i logistyki. Od połowy 2020 r. kieruje w Śnieżce obszarem zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management).

W 2021 r. został powołany na Członka Zarządu, funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2022 r.

Wszyscy powołani członkowie Zarządu kolejnej kadencji oświadczyli, iż żaden z nich:
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.