Aktualny kurs akcji:

Powołanie Członków Zarządu

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru następujących Członków Zarządu FFiL Śnieżka S.A. na VI kadencję:

Pana Piotra Mikrut na Prezesa Zarządu

Pana Witolda Waśko na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych

Panią Joannę Wróbel-Lipa na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych

Wszyscy nowopowołani Członkowie Zarządu wchodzili w skład Zarządu poprzedniej kadencji. Według złożonych oświadczeń Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki , nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie są członkiem organu konkurencyjnej spółki  kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Piotr Mikrut jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie (Wydział Zarządzania),którą ukończył w roku 1995 z wyróżnieniem. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Marketingu w spółce CHEMAL s.c., na bazie której powstała Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA. W spółce tej pracował w latach 1995-1997. Od roku 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PPHU 2M Sp. z o.o., w której był również jednym z udziałowców. 2M to spółka zajmująca się importem i dystrybucją najwyższej jakości farb produkowanych w Stanach Zjednoczonych przez firmę United Gilsonite Labolatories pod markami: DRYLOK, ZAR. Od 30 marca 2004 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Pan Witold Wasko posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mech.),ukończył Politechnikę Rzeszowską (specjalność: lotnictwo). Pan Witold Waśko ukończył również podyplomowe studia na Małopolskiej Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania  na kierunku rachunkowość i finanse. W 2009 roku zdał egzamin na biegłego rewidenta. W trakcie pracy zawodowej odbył liczne kursy m.in.: kurs budżetowania prowadzony przez Nord Controling, kurs planowania finansowego firmy „Pator”, kurs zarządzania jakością, kurs zarządzania zasobami ludzkimi.
Pan Witold Waśko kolejno pracował:
–  w latach 1989 – 1991 w WSK PZL Mielec jako Referent ds. Technicznych,
–  w latach 1992 – 1994 w P.P.H.U. „Chemal” s.c. jako Księgowy-informatyk,
–  w latach 1994 – 1998 w  Fabryce Farb i Lakierów „Chemal” sc. jako Dyrektor ds. Finansowych,
–  w latach 1998 – 2003 w Spółce jako Dyrektor ds. Ekonomicznych i Członek Zarządu.
Od 1 kwietnia 2005 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Pani Joanna Wróbel-Lipa posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach (specjalność: Zarządzanie i Marketing). W okresie od czerwca 2003 do października 2004 roku była słuchaczem Studiów podyplomowych The Advanced Certificate in Marketing, prowadzonych przez Instytut Rozwoju Biznesu.
Prace zawodową rozpoczęła w maju 2000 roku w FFiL ŚNIEŻKA S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Od sierpnia 2003 roku do grudnia 2004 roku zajmowała stanowisko Kierownika Działu Marketingu, a od stycznia 2005 roku do lipca 2006 roku Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Marketingu. W sierpniu 2006 roku Pani Joanna Wróbel-Lipa objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlowych, jednocześnie z funkcją Prokurenta. W grudniu 2007 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu FFiL Śnieżka SA, które obejmuje do dzisiaj.

Prezes Zarządu Pan Piotr Mikrut wyznaczył Członka Zarządu Panią Joannę Wróbel-Lipa oraz Członka Zarządu Pana Witolda Waśko do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.