Aktualny kurs akcji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że 27 kwietnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panią Annę Sobocką do Rady Nadzorczej trwającej IX kadencji.

Pani Anna Sobocka posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku handel zagraniczny. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Psychologia Zarządzania Personelem. Jest również absolwentką studiów Executive MBA IE Business School (Instituto de Empresa) w Hiszpanii.

Posiada tytuł biegłego rewidenta. Uzyskała także następujące certyfikaty i uprawnienia: FCCA (członek ACCA – Association of Chartered Certified Accountants), CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny) oraz CFE (biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych).

W latach 1993-2002 była zatrudniona na stanowisku Asystent-Menedżer w Arthur Andersen. W latach 2002-2010 pracowała jako Menedżer-Partner w Ernst&Young, a latach 2012-2015 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Tata Global Beverages Sp. z o.o. Od 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce Pluton Kawa Sp. z o.o. Od 2021 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Medicalgorithmics S.A.

Szczegółowy opis posiadanego przez Panią Annę Sobocką wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zawarty jest w załączniku do raportu 7/2023, który Spółka przekazała do publicznej wiadomości 12 kwietnia br.

Pani Anna Sobocka oświadczyła, iż:
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Spółka informuje również, że Rada Nadzorcza Śnieżki na dzisiejszym posiedzeniu powołała Panią Annę Sobocką na Przewodniczącą Komitetu Audytu (organu Rady Nadzorczej).
Pani Anna Sobocka jest Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz złożyła oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ww. ustawy.

Pani Anna Sobocka złożyła także oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” dotyczące spełniania wymogów dla członków komitetów audytu, a także w zakresie braku powiązań z akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu.