Aktualny kurs akcji:

Poprawiony raport rewidenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje w załączonym pliku otrzymany w dniu poprawiony raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego emitenta, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 września 2008 roku. Poprawiony raport zawiera oświadczenie audytora na temat zgodności raportu półrocznego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Oświadczenia takiego nie zawierał poprzedni raport audytora.