Aktualny kurs akcji:

Podpisanie umowy kredytu obrotowego odnawialnego

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 30 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa kredytu obrotowego odnawialnego („Umowa”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Śnieżce przez Bank kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 25 milionów złotych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia udostępnienia kredytu do 31 marca 2022 roku. Spłata kwoty kredytu nastąpi w pięciu ratach kwartalnych, w wysokości 5 milionów złotych każda, począwszy od 31 marca 2021 roku. Całkowita spłata kwoty kredytu nastąpi do ostatniego dnia okresu kredytowania, tj. do 31 marca 2022 roku. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku.

Zabezpieczenie kredytu oparto na hipotece umownej łącznej kaucyjnej na należących do Śnieżki prawie użytkowania wieczystego oraz na prawie własności nieruchomości położonych w Brzeźnicy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Celem podpisania Umowy jest finansowanie bieżących potrzeb Śnieżki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.