Aktualny kurs akcji:

Podpisanie umowy faktoringu

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. („Śnieżka”) informuje, że 14 maja 2020 r. podpisał umowę faktoringu („Umowa”) z ING Commercial Finance Polska Spółka Akcyjna („Faktor”).

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Śnieżki usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności przysługujących Śnieżce od jej wybranych odbiorców (dystrybutorów) na podstawie zawartych umów handlowych. Faktor będzie nabywał od Śnieżki wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców (faktoring z regresem).

Umowa została zawarta na czas określony, do 15 kwietnia 2021 r. Umowa będzie ulegać automatycznemu przedłużeniu na kolejne roczne okresy, o ile w określonym w Umowie terminie żadna ze stron nie złoży oświadczenia o braku zamiaru jej przedłużenia. Strony ustaliły limit zaangażowania Faktora na 35 milionów złotych. Ustalony limit ma charakter odnawialny. Faktor będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania nabytych wierzytelności w wysokości 100% ich wartości brutto.

Faktorowi za wypłacone zaliczki przysługują odsetki w wysokości ustalonej w Umowie marży, powiększonej o wartość stopy bazowej. Wynagrodzenie Faktora nie odbiega od stawek stosowanych dla tego typu usług.

Zabezpieczenie roszczeń Faktora stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Śnieżki w ING Banku Śląskim S.A. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Celem podpisania Umowy jest zapewnienie Śnieżce optymalnego poziomu płynności finansowej oraz ograniczenie ryzyk będących następstwem pandemii choroby COVID-19.