Aktualny kurs akcji:

Pierwsze Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółką Przejmująca),IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II)

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., w związku z ukazaniem się dnia 1 października 2013 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2013 (4307)  planu połączenia spółek FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółką Przejmująca),  IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II),zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 20 września 2013 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Połączenia w/w Spółek.

Jednocześnie Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje, że zgodnie z Planem Połączenia, połączenie nastąpi w myśl przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, poprzez:

  1. przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie);
  2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W związku z powyższym zawiadamia się Akcjonariuszy Spółki Przejmującej – co zostało już wskazane w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2013 (4307) –  że od dnia 30 września 2013 r. w siedzibie Fabryki Farb i Lakierów  Śnieżka S.A. 34A, 39-102 Lubzina (sekretariat) oraz dodatkowo na stronie internetowej http://www.sniezka.pl udostępnione są dla zainteresowanych odpowiednie  dokumenty związane z połączeniem Spółek, wymienione w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W/w dokumenty udostępnione będą do dnia 14 listopada 2013 r.  (włącznie) – planowany dzień powzięcia uchwały o połączeniu. Przeglądanie dokumentów możliwe jest w siedzibie (sekretariacie) w dni robocze (od poniedziałku do piątku),w godzinach od 8.00  do 16.00.