Aktualny kurs akcji:

Opinia Zarządu Spółki dotycząca ogłoszonego wezwania

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym swoją opinię dotyczącą wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Zarząd Spółki w dniu 16 kwietnia 2012 roku.Zarząd Spółki ogłosił zamiar nabycia do maksymalnie 1 570 620 sztuk akcji własnych spółki w celu umorzenia po cenie 31 zł za jedną akcję. Zgodnie z treścią Wezwania, Spółka zamierza nabyć akcje w ilości odpowiadającej 10,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawy opinii Zarządu Spółki
W celu wyrażenia swojej opinii, Zarząd FFiL Śnieżka SA zapoznał się z następującymi dokumentami:

  • treścią Wezwania,
  • cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania,
  • informacjami o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania.

Stanowisko Zarządu Spółki

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. wyraża pozytywną opinię na temat ogłoszonego Wezwania.

W ocenie Zarządu zaoferowana cena w wysokości 31,00 złotych za jedną akcję Spółki w Wezwaniu wszystkim akcjonariuszom Spółki, jest o 10% wyższa od średniej ważonej ceny akcji z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania a także dwukrotnie przewyższa wartość księgową netto przypadającą na 1 akcję Spółki, która na dzień 31.12.2011 roku wyniosła w ujęciu skonsolidowanym 15,5 zł na jedną akcję.

W ocenie Zarządu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszej opinii, cena zaoferowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki.

Ogłoszone Wezwanie nie stanowi zagrożenia dla realizacji interesów Spółki, możliwości kontynuacji prowadzonej działalności, nie zmienia planów strategicznych Spółki dotyczących jej rozwoju. Wezwanie nie wpłynie na wielkość zatrudnienia w Spółce ani na lokalizację prowadzonej przez Spółkę działalności.

W celu zajęcia powyższego stanowiska, Zarząd Spółki wykonał dokonał analizy cen rynkowych akcji Spółki na GPW w Warszawie w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Zarząd nie zlecał podmiotom zewnętrznym sporządzenia dodatkowych analiz i opracowań.

Zastrzeżenia

Zarząd Spółki oświadcza, że osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, które powinny być ujawnione i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie znają faktów dotyczących Spółki lub jej akcji, które są lub mogłyby być uznane za informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, oraz które nie zostały wcześniej podane przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami prawa.

Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszą opinią Zarządu w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z ogłoszonym Wezwaniem.

Z wyłączeniem informacji pochodzących od Spółki i dotyczących jej działalności, Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsza opinia została przygotowana.