Aktualny kurs akcji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A. w dniu 31-05-2022 roku.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, 00-867 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 (dalej jako: Śnieżka lub Spółka),działając na podstawie art. 399 § 1, 4021, 4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu.

3.Wzór Formularza do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka S.A. w dniu 31 maja 2022 r. przez Pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.

4.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A..

5.Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

6.Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

7.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.