Aktualny kurs akcji:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 10 lutego 2018 roku, Zarząd spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (Emitent) informuje, że w dniu 16 lutego 2018 roku przyjął przedstawioną przez Zarząd spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów  S.A.(Spółka) ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej – w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH – całości akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu, gdzie każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,  tj. 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. W związku z przyjęciem oferty także w dniu 16 lutego 2018 roku została podpisana pomiędzy Emitentem a Spółką umowa objęcia akcji serii E. W wyniku objęcia akcji serii E oraz pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, należące do Emitenta akcje serii E odpowiadać będą 60,95% kapitału zakładowego Spółki. Z objętych akcji serii E Emitentowi przysługiwać będzie prawo do 53,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje,  o podjęciu decyzji o złożeniu akcjonariuszom Spółki ofert na zakup akcji Spółki serii A, B, C oraz D  w ilości 1 601 580 akcji w terminie do 31 grudnia 2018 roku, w celu uzyskania możliwie największego udziału w kapitale zakładowym Spółki do końca 2018 roku.

Spółka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce producentów wyrobów antykorozyjnych, z silnymi kompetencjami m.in. w zakresie produktów do zabezpieczania metalowych pokryć dachowych. W 2016 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyrobów na poziomie około 20 mln zł. Podstawą decyzji o objęciu akcji Spółki oraz złożeniu akcjonariuszom Spółki oferty odkupu akcji serii A, B, C oraz D jest realizacja długoterminowej inwestycji w Spółkę w związku z dostrzeżeniem możliwości synergii działalności prowadzonej przez Emitenta oraz Spółkę, jak również potencjału współpracy Emitenta oraz Spółki w obszarze wyrobów do ochrony metalu.