Aktualny kurs akcji:

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 3 sierpnia 2009 roku umowy na nabycie aktywów za łączną kwotę 4 854,2 tys zł netto od swojej spółki zależnej Fabryki Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. Grupa Śnieżka z siedzibą w Bytowie zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotem nabycia przez emitenta są następujące aktywa:

  • środki trwałe za kwotę 1 801,9 tys. zł
  • wyposażenie za kwotę 293,9 tys. zł.
  • zapasy wyrobów gotowych za kwotę 1 026,3 tys. zł
  • zapasy surowców i opakowań za kwotę 1 706,9 tys. zł
  • pozostałe zapasy za kwotę 25,1 tys. zł.

Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej wynosi 3 524,0 tys. zł. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne emitenta. Aktywa były wykorzystywane przez jednostkę zależną do produkcji farb proszkowych, po ich nabyciu emitent zamierza kontynuować dotychczasowy sposób ich wykorzystania.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest ich wartość która przekracza równowartość 1 mln euro.