Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych w wyniku wezwania

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu informacji o nabyciu akcji własnych w wyniku zlecenia kupna złożonego w dniu 25 maja 2012 roku. W dniu 25 maja 2012 roku emitent nabył 932 898 akcji własnych w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, które trwało od 9 do 22 maja 2012 roku. Akcje zostały nabyte po cenie 31,00 zł za akcję. Rozliczenie transakcji w KDPW nastąpi w dniu 30 maja 2012 roku. Nabyte akcje o wartości nominalnej 932 898 zł stanowią 6,88% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 932 898 głosom na WZA emitenta tj. 6,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Akcje zostały nabyte na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 932 898 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 932 898 zł po średniej cenie 31,00 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 6,88% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 932 898 głosom na WZA.