Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o rozpoczęciu skupu akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu uchwały ZWZA emitenta nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku oraz o nabyciu w dniu 30 czerwca 2009 roku 52 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 30,82 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 52 zł stanowią 0,0004% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 52 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A. Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 roku, uchwale nr 11/2009 ZWZA emitenta z dnia 25 czerwca 2009 roku oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 298 317 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 298 317 zł po średniej cenie 24,88 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,15% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 298 317 głosom na WZA.