Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 29 maja 2009 roku 1478 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 31,89 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1478 zł stanowią 0,0107% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1478 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.
Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji _WE_ NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 291 219 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 291 219 zł po średniej cenie 24,73 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,10% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 291 219 głosom na WZA.