Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku 5582 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 23,05 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 5582 stanowią 0,0403% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 5582 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 277 469 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 277 469 zł po średniej cenie 24,63 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,00% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 277 469 głosom na WZA.